•  admin
 •  

LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005 Ndryshuar me ligjin nr. 9602 datë 28.07.2006, ligjin nr, 10252 date 11.03.2010 ligjin nr, Nr.10 399, datë 17.3.2011 ligjin nr.25/2013 ligjin nr. 47/2014 ligjin nr.44//2016       PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE ... më shumë

 •  admin
 •  

UDHËZIM Nr. 14, datë 10.5.2016 PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË EMERGJENCËS NË INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR TË FINANCUARA NGA FONDET E BUXHETIT TË SHTETIT PUBLIK QË OFROJNË SHËRBIME TË PËRKUJDESIT REZIDENCIAL PËR FËMIJËT NË NEVOJË M... më shumë

 •  admin
 •  

VENDIM Nr. 431, datë 8.6.2016   PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT, PROCEDURAVE DHE TË MASËS PËR PËRFITIMIN E PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR E TË NDIHMËSIT PERSONAL DHE TË STRUKTURAVE PËRGJEGJËSE E TË DETYRAVE TË TYRE N... më shumë

 •  admin
 •  

VENDIM Nr. 758, datë 16.9.2015   PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR PAJISJEN ME DEKODERA TË FAMILJEVE NË NEVOJË, PËRFITUESE NGA SKEMA E NDIHMËS EKONOMIKE, DHE PËR NJË S... më shumë

 •  admin
 •  

Raporti përfundimtar i kontrollit për njësinë adminstrative Bërzhitë , Bashkia Tiranë Raporti përfundimtar i kontrollit për njësinë administrative Sukth,Bashkia Durrës Raporti përfundimtar i kontrollit për njësinë administrative Përparim,... më shumë

 •  admin
 •  

                                                                                                              […]