Shërbimi Social Shtetëror lind si Administrata e Përgjithshme e Ndihmës dhe e Shërbimeve Sociale me një vendim të Këshillit të Ministrave nr.52,  08.01.1996 “Per krijimin dhe funksionimin e Këshillit të Përgjithshëm të Ndihmës dhe Shërbimeve Sociale,si dhe të Administratës së Përgjithshme të Ndihmës dhe Shërbimeve Sociale”. Në këtë strukturë u përfshinë 4 drejtori: drejtoria e Ndihmës Ekonomike, drejtoria  “Gruaja dhe Familja”, Drejtoria e PAK-ut dhe Drejtoria e të Moshuarve.

Në vitin 2002, u ndryshua emërtimi nga APNSHS në Shërbimi Social Shtetëror  (SHSSH) dhe në vitin 2005 miratohet Statuti I SHSSH-së, që është në fuqi edhe sot (VKM.Nr.542, datë 27.07.2005)

VENDIM Nr.816, datë 16.11.2011 ,PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.542, DATË 27.7.2005 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR”

Akte ndërkombëtare, ligje, Vendime të Këshillit të Ministrave, akte nën ligjore që kanë lidhje me ushtrimin e funksioneve të SHSSH-së.

Përshkrimi i procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të SHSSH bëhet sipas:

Ligji 152/2013 “Për nëpunësit civil”, i ndryshuar.

Ligji Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar.

 Drejtorët e Përgjithshëm të SHSSH në vite:

 • Arlinda Ymeraj
 • Vilma Kolpea
 • Zenel Shalari
 • Zamira Sinoimeri
 • Natasha Hodaj
 • Thanas Poçi
 • Vilma Premti
 • Mihal Naço
 • Kozeta Mesiti
 • Ilirjan Cuko
 • Etleva Bisha
 • Luneda Sufali
 • Reme Xholi

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.