•  admin
  •  

Në mbështetje të VKM Nr. 135, datë 07.03.2018 “Për miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror” i ndryshuar , Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për vendin e lirë të punës në pozicionin: 2 Inxhinier të fushës së Inxhi... më shumë