Autoriteti më i lartë ekzekutiv është Drejtori i Përgjithshëm.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror gjendet në Tiranë dhe përbëhet nga 5 drejtori qëndrore të organizuara sipas skemës më poshtë:

Shkarkoni===>>Organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës të SHSSH

Shkarkoni===>>Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorëve/ive

Shkarkoni===>>Struktura e Drejtorive Rajonale

Shkarkoni===>>Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të punonjësve në Drejtoritë Rajonale


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.