Standartet janë parime të përgjithshme që shërbejnë për të siguruar cilësinë e shërbimeve shoqërore. Ato  përfaqësojnë një nivel të përbashkët të funksionimit dhe të kryerjes së veprimtarisë, që kërkohet të arrihet nga të gjithë llojet e shërbimeve shoqërore.

Ato mbulojnë këto fusha:

  • Të drejtat e njeriut
  • Zhvillimi i personalitetit, pavarësisë dhe integrimit social të përfituesit
  • Kujdesi personal
  • Liria e zgjedhjes
  • Vendndodhja dhe informimi mbi shërbimet që janë lehtësisht të arritshme
  • Qëllimi shërbimit dhe përshtatshmëria
  • Menaxhimi
  • Rrjetet e bashkëpunimit
  • Burimet njerëzore dhe materiale
  • Emergjencat

Shërbimi Social Shtetëror nëpërmjet Drejtorisë së  Shërbimeve Sociale monitoron  Institutucionet e përkujdesit social rezidencial, jo rezidencial, publik dhe privat per plotësimin e standarteve të miratuara si :

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.