privacy

Me hyrjen tuaj në këtë faqe interneti, ju pranoni se keni lexuar dhe pranuar kushtet e mëposhtme.

është faqja zytare e Shërbimit Social Shtetëror,  www.sherbimisocial.gov.al

Nëse ju regjistroheni ne websitin e Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH) adresa e email–it dhe informacione të tjera personale mbeten konfidenciale dhe përdoren për të ndihmuar institucionin dhe për t’ju shërbyer më mirë.

Shërbimi Social Shtetëror i siguron  keto të dhëna me sistemin e sigurisë më të lartë, dhe njëkohësisht është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e perdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe aktet nënligjore në plotësim.

SHSSH kryen përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe  liritë themelore të njeriut dhe në veçanti, të drejtën e ruajtjes së jetës private.

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.