Njoftim

Kandidati fitues për pozicionin e lirë të punës Specialist 8 ore/dite ne Drejtorine Rajonale te Sherbimit Social Shteteror Tirane është:

Ersida Hoxha

___________________

Njoftim

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin Specialist 8 ore/dite per 6 muaj ne Drejtorine Rajonale te Sherbimit Social Shteteror Tirane, është/janë:
 • Valjeta Kastrati;
 • Ersida Hoxha;
 • Kletias Bilaj;
 • Zamira Jella;
 • Sonja Gjyli.
Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 27.02.2020, ora 10:00, në ambjentet e Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH)
_________________

Në zbatim të VKM nr. 135, datë 07.03.2018 “Për Miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror” dhe VKM Nr. 47 datë 22.01.2020 “ Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2020, në njësitë e qeverisjes qendrore”, Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për pozicionin e lirë të punës:

Specialist, 8 orë/ditë për 6 muaj, në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Tiranë:

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati/ja:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
 • Të ketë aftësi të mira të përdorimit të kompjuterit;
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
 • Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm për zbatimin e detyrave;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e ndonjë vepre penale;
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda dates 19.02.2020, në Drejtorinë Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim;

- Jetëshkrimin (CV);

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

- Fotokopje të librezës së punës;

- Fotokopje të kartës së identitetit;

- Dëshmi penaliteti ose vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

- Çertifikatë familjare;

- Vërtetim banimi;

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen shëndetësore;

- Çertifikata të kualifikimeve;

- Referenca pune.

Pas verifikimit paraprak në datën 21.02.2020, do të shpallet lista e konkurentëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri specifike për pozicionin e punës të cilat kanë të bëjnë me:

1.      Ligji Nr. 57/2019,  “ Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”;

2.      Ligji Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”;

3.      VKM Nr. 722, datë 11.11.2019, “ Për përcaktimin e masës, të kritereve, proceduarve dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e të ndihmësit përsonal, dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, i gjeni në adresën: www.sherbimisocial.gov.al