Njoftim

Kandidati fitues për pozicionin e punës Specialist ( Psikolog ), në Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Qendrën Kombëtare Tranzitore Të Emergjencave është:

Ambra Pashollari

__________________

Njoftim

Kandidatët   e  kualifikuar për  të vazhduar  fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin  e  Specialist (Psikolog), në Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencave, është/janë:

1.Oltjona Taçe

2.Ambra Pashollari

3.Gentjana Shehaj

4.Jonarda Kërkuti

Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019, ora 10:30, në ambjentet e Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH).

_________________________

Në mbështetje të VKM nr. 135, datë 07.03.2018 “Për miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për vendin e lirë të punës në pozicionin:

Specialist (Psikolog), kategoria IV-b, në Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencave.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati/ja:

• Të jetë shtetas shqiptar;
• Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
• Të ketë përfunduar arsimin në Fakultetin Shkencave Sociale/Dega Psikologji, minimumi Bachelor/ Preferohet Master;
• Preferohet të ketë eksperiencë pune në profesion;
• Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
• Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm për zbatimin e detyrave;
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
• Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 25.11.2019, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim;
- Jetëshkrimin (CV);
- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave.
- Fotokopje të librezës së punës;
- Fotokopje të kartës së identitetit;
- Dëshmi penaliteti ose vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
- Certifikatë familjare;
- Vërtetim banimi;
- Raport mjekësor që vërteton gjendjen shëndetësore;
- Certifikata të kualifikimeve;
- Referenca pune.

Pas verifikimit paraprak në datën 26.11.2019, do të shpallet lista e konkurentëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme, si edhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri specifike për pozicionin e punës të cilat kanë të bëjnë me:

1. Legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjëndet në faqen zyrtare të SHSSH-së, në fushën e shërbimeve sociale;
2. Vendim nr. 572, datë 24.6.2015 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencës”;
3. Ligjin nr. 121/2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.
4. Vendim nr. 518, date 04.09.2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, i gjeni në adresën: www.sherbimisocial.gov.al