Njoftim për mbyllje të proçedurës:

SHSSH mbyll procedurën e konkurimit për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Beratpa aplikantë.

________________________

 

Në mbështetje të VKM  Nr. 135, datë 07.03.2018 “Për miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për vendin e lirë të punës në pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Berat,

Kategoria e pagës III-b.

Kandidati/ja që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Shkenca Sociale/Shoqërore/Ekonomike/Juridike;
 4. Niveli i edukimit /Master shkencor;
 5. Të ketë eksperiencë pune të paktën 5 vite punë;
 6. Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
 7. Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm për zbatimin e detyrave;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 9. Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 20.09.2019, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror këto dokumente:

 1. Kërkesën për aplikim;
 2. Jetëshkrimi (CV);
 3. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
 4. Fotokopje të librezës së punës;
 5. Fotokopje të kartës së identitetit;
 6. Dëshmi penaliteti ose vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 7. Çertifikatë familjare;
 8. Vërtetim banimi;
 9. Raport mjekësor që vërteton gjendjen shëndetësore;
 10. Çertifikata të kualifikimeve;
 11. Referenca pune.

Pas verifikimit paraprak në datën 23.09.2019, do të shpallet lista e konkurrentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjendet në faqen zyrtare të SHSSH-së, si dhe njohuri specifike për pozicionin e punës të cilat kanë të bëjnë me:

 1. Njohuri mbi Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar;
 2. Njohuri mbi strategjitë kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
 3. Njohuri mbi ligjin 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”;
 4. Njohuri mbi ligjin nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”
 5. Njohuri mbi ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.sherbimisocial.gov.al.