Njoftim

Kandidatët fitues për pozicionin  Kujdestar në Qendrën e Zhvillimit Tiranë eshte

Nexhmie Daci

_________________

Njoftim

Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 26.09.2023, ora 11.00, ne Drejtorine e Pergjithshme te SHSSH.
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin Kujdestar në Qendrën e Zhvillimit Tiranë  eshte/jane
Nexhmie Daci
_________________

Në mbështetje të VKM nr. 135, datë 07.03.2018 “Për Miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, i ndryshuar Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për pozicionin e lirë të punës:

 

Kujdestar në Qendrën e Zhvillimit Tiranë:

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati/ja:

  • Të jetë shtetase shqiptare;
  • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
  • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm;
  • Të ketë trajnime për çështje të fëmijëve (trajnim i çertifikuar);
  • Të ketë eksperiencë pune;
  • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
  • Të mos jetë e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
  • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi nga puna.

 

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 18.09.2023, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, këto dokumente:

 

• Kërkesën për aplikim;
• Jetëshkrim (CV);
• Fotokopje të dëftesës së pjekurisë;
• Fotokopje të librezës së punës;
• Fotokopje të kartës së identitetit;
• Dëshmi penaliteti ose deklarim të gjendjes gjyqësore;
• Raport mjekësor që vërteton gjendjen e saj shëndetësore;
• Çertifikata të kualifikimeve;
• Referenca pune.

 

Pas verifikimit paraprak në datën 20.09.2023, do të shpallet lista e konkurentëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme, si edhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

 

Konkurimi do të bazohet në njohuri specifike për pozicionin e punës të cilat kanë të bëjnë me:

 

1. Të ketë njohuri mbi Vendim nr. 822, datë 6.12.2006 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për personat me aftësi të kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe ditore”;
2. Të ketë njohuri mbi Vendimi nr. 659, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidenciale.”

 

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si edhe datën kur do zhvillohet intervista, i gjeni në adresën: www.sherbimisocial.gov.al

Njoftimi 308

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin Kujdestar në Qendrën e Zhvillimit Tiranë  eshte/jane
Nexhmie Daci 
Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 26.09.2023, ora 11.00, ne Drejtorine e Pergjithshme te SHSSH. 

 

Kandidatët fitues për pozicionin  Kujdestar në Qendrën e Zhvillimit Tiranë eshte