Njoftim

Kandidatët fitues për pozicionin Specialist   (Punonjes Social), ne Shtepine e Femijeve Shkollor Tirane eshte
Kade Xhebexhia

_________

Njoftim

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin Specialist   (Punonjes Social), ne Shtepine e Femijeve Shkollor Tirane eshte/jane
Kade Xhebexhia

Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 14.09.2023, ora 11.00, ne Drejtorine e Pergjithshme te SHSSH.

___________

Në mbështetje të VKM nr. 135, datë 07.03.2018 “Për Miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, i ndryshuar Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për pozicionin e lirë të punës:

Specialist (Punonjës Social), kategoria IV-b, në Shtëpinë e Fëmijëve Shkollor Tiranë.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati/ja:

1. Të jetë shtetas shqiptar;
2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
3. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Shkencat Sociale /Dega Punë Sociale;
4. Niveli i edukimit Master;
5. Të jetë i/e pajisur me liçencën përkatëse ose vërtetim që është në proçes;
6. Preferohet të ketë eksperincë pune në profesion;
7. Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
8. Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm për zbatimin e detyrave;
9. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
10. Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 11.09.2023, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, këto dokumente:

• Kërkesën për aplikim;
• Jetëshkrim (CV);
• Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
• Fotokopje të librezës së punës;
• Fotokopje të kartës së identitetit;
• Dëshmi penaliteti ose deklarim të gjendjes gjyqësore;
• Raport mjekësor që vërteton gjendjen e saj shëndetësore;
• Çertifikata të kualifikimeve;
• Referenca pune.

Pas verifikimit paraprak në datën 13.09.2023, do të shpallet lista e konkurentëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme, si edhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri specifike për pozicionin e punës të cilat kanë të bëjnë me:

• Njohuri mbi ligjin Nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë;
• Vendimi Nr.659, datë 17.10.2005 “Për standartet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidencial”;
• Njohuri mbi ligjin Nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijve”.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si edhe datën kur do zhvillohet intervista, i gjeni në adresën: www.sherbimisocial.gov.al