Njoftim:

Kandidati fitues është:

Sirjan Zeneli

____________________________________

Njoftim

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë, janë:

1. Simon Deda

2. Sirjan Zeneli

Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 09.07.2019, ora 11:00, në ambjentet e Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH).​

________________________

Në mbështetje të VKM  nr. 135, datë 07.03.2018 “Për Miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për vendin e lirë të punës në pozicionin:

Kujdestar (M), në Shtëpinë e të Moshuarve Shkodër.

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidati:

  • Të jetë shtetas shqiptar;
  • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
  • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm, preferohet në degën e infermjerisë;
  • Të ketë trajnime për përkujdesjen ndaj moshës së tretë;
  • Të ketë eksperiencë pune;
  • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
  • Të mos jetë e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
  • Të mos jetë dhënë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatet duhet të paraqesin brenda datës 24.06.2019, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim;

- Jetëshkrim (CV);

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

- Fotokopje të librezës së punës;

- Fotokopje të kartës së identitetit;

- Dëshmi penaliteti ose deklarim të gjendjes gjyqësore;

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen e saj shëndetësore;

- Çertifikata të kualifikimeve;

- Referenca pune.

Pas verifikimit paraprak në datën 26.06.2019 do të shpallet lista e konkurenteve që do të plotësojnë kriteret, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjenden në faqen zyrtare të SHSSH-së, si dhe njohuri specifike të vendit nr. 821, datë 06.12.2006 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat rezidenciale”.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, i gjeni në adresën www.sherbimisocial.gov.al.