Njoftim:

Kandidati fitues për pozicionin Drejtor në Shtëpinë e Foshnjës Tiranë, është:

Orjeta Hasanaj.

_________________________________________

Njoftim

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë, janë:

1. Orjeta Hasanaj;

2. Ermira Xhema.​

Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 21.06.2019, ora 09:00, në ambjentet e Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH).

_________________________

Në mbështetje të VKM  Nr. 135, datë 07.03.2018 “Për miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për vendin e lirë të punës në pozicionin:

Drejtor

në Shtëpinë e Foshnjës Tiranë,

Kategoria e pagës III-b.

Kandidati që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Shkenca Sociale/Ekonomike;
 4. Niveli i edukimit /Master shkencor;
 5. Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vjet në profesion;
 6. Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
 7. Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm për zbatimin e detyrave;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 9. Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 14.06.2019,  Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, këto dokumente:

 1. Kërkesën për aplikim;
 2. Jetëshkrimi (CV);
 3. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
 4. Fotokopje të librezës së punës;
 5. Fotokopje të kartës së identitetit;
 6. Dëshmi penaliteti ose vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 7. Çertifikatë familjare;
 8. Vërtetim banimi;
 9. Raport mjekësor që vërteton gjendjen shëndetësore;
 10. Çertifikata të kualifikimeve;
 11. Referenca pune.

Pas verifikimit paraprak në datën 17.06.2019, do të shpallet lista e konkurrentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjendet në faqen zyrtare të SHSSH-së, si dhe njohuri specifike për pozicionin e punës të cilat kanë të bëjnë me:

 1. Njohuri mbi Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar;
 2. Njohuri mbi strategjitë kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
 3. Njohuri mbi Ligjin Nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 4. Njohuri mbi ligjin 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”;
 5. Vendim nr. 659, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidenciale”.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.sherbimisocial.gov.al.