Ju lutem shkarkoni: Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2023

Ju lutemi shkarkoni: Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2022

Ju lutem shkarkoni: Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2021

Ju lutem shkarkoni: Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2020

Ju lutem shkarkoni: Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2019

Ju lutem shkarkoni:  Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2018

Ju lutem shkarkoni:  Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2017

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes. (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

(5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

 

 

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.