SHTËPITË E TË MOSHUARVE

Në tipologjinë dhe strukturën e Institucioneve të Shërbimit Rezidencial për të ofruar shërbime specifike për njerëzit në nevojë, në Shërbimin Social Shtetëror një vend me rëndësi zë Harta e Institucioneve Rezidenciale për të Moshuar (Shtëpitë e të Moshuarve). Këtë shërbim social e përfitojnë vetëm të moshuarit të cilët kanë mbushur moshën për  pension sipas legjislacionit në fuqi, përfitojnë pension social ose pension minimal në përputhje me legjislacionin përkatës, nuk zotërojnë banesë apo llogari bankare, janë të vetmuar dhe të braktisur sipas verifikimeve të kryera nga punonjësi social në njësinë e qeverisjes vendore për vlerësimin dhe referimin e rastit. E drejta për t’u sistemuar dhe përfituar statusin e rezidentit bëhet mbi bazën e kërkesave normative të V.K.M. Nr. 518 datë 04.09.2018.

Aktualisht i tërë sistemi i përkujdesit social për të moshuarit përbëhet nga institucione rezidenciale publike dhe jo publike. Shtëpitë e të moshuarve publike janë në Tiranë, Shkodër, Kavajë, Fier, Gjirokastër, Poliçan. Gjithashtu është Qendra Ditore Polivalente në Kamëz, Qendra Ditore Polivalente në Sarandë dhe disa qendra të trajtimit rezidencial të të moshuarve që janë jo publike.

Shërbimi për të moshuarit në qendrat rezidenciale është i garantuar, cilësor dhe i bazuar në standartet e shërbimit të miratuara nga Qeveria Shqiptare. Në shërbim të të moshuarve ka stafe me punonjës të specializuar për këtë tipologji shërbimesh, ekipe multidisiplinare që realizojnë vlerësimin e personalizuar të nevojave për çdo të moshuar dhe njëkohësisht kanë hartuar dhe planin e ndërhyrjeve individuale për plotësimin e nevojave të identifikuara.

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.