Më poshtë mund të shkarkoni informacione në formë pyetje dhe përgjigje për përfitimin e shërbimeve:

Përfitimi i statusit të jetimit ==>> Shkarko pyetësor

Përfitimi i skemës PAK ==>> Shkarko pyetësor

Sistemimi i të moshuarve në IPSH ==>> Shkarko pyetësor

Sistemimi i Personave me Aftësi të Kufizuar në Institucione Përkujdesi Shoqëror (IPSH) ==>> Shkarko pyetësor

Sistemimi i Fëmijëve në Institucione Përkujdesi Shoqëror (IPSH) ==>> Shkarko pyetësor

Përfitimi i shërbimeve sociale nga viktimat e trafikimit ==>> Shkarko pyetësor


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.