Programi Drejtorisë së Përkujdesit Social dhe Shërbimeve të Integrura

 

Vlerësimi i përgjithshëm:

-          Testimi me shkrim synon të masi nivelin e njohurive dhe shprehive të profesionistëve që punojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore.  Testimi me shkrim zë 100% të vlerësimit total. Testimi me shkrim do të bazohet në këto materiale: konventat, udhëzimet ligjore shprehitë e komunikimit, vlerat, etika profesionale, strategjitë dhe manualet mbi njohjen dhe zbatimin e standardeve të shërbimeve.

-          Per sqarime të mëtejshme referohuni tabelës së mëposhtme.

 

Përmbajtja e Programit
Fusha: DokumenteZyrtare

Rezultati

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social dhe Shërbimeve të Integrura

Literatura

 

Njohuri të përgjithme mbi detyrimet ligjore për mbrojtjen e të drejtave të kategorive në nevojë

 

 

Deklarata e Vizitorit, Deklarat e Kodit te Sjelljes,

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Ligjin 9355/2005 “për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore i ndryshuar
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKM nr. 425, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale publike dhe jopublike të përkujdesit shoqëror” i ndyshuar
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore për shërbimet shoqërore Vkm nr. 658 datë 17.10.2005 “për standardet e sherbimeve shoqerore”
   

Rezultati

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidneciale për fëmijë

Literatura

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Ligjin “Për Birësimin në Republikën e Shqipërisë”
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Ligji “Për mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëve”
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKM nr. 659, datë 17.10.2005 “përstandardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidenciale”,
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Udhëzimit Nr. 830 datë 14.04.2008 “Përzbatimin e standardeve tëshërbimeve të përkujdesit shoqëror për fëmijët në institucionet rezidneciale publike dhe jo-publike”
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Udhëzimin Nr 6 datë 21.05.2014 “Përprocedurat e sistemimit të fëmijëve në institucionet rezidencialetë përkujdesit shoqëror, publike dhe jo-publike”
Tënjohdhetëzbatojedispozitatligjore VKM Nr 89 datë 26.01.2012 “Për përcaktimin e kritere vetë dokumentacionit dhe të procedurës së Shërbimit të Kujdestarisë”.
Tënjohdhetëzbatojedispozitatligjore Udhëzimi Nr. 11 datë 09.03.2015 “Mbizbatimin e VKM Nr 89 datë 26.01.2012 “2012 “Përpërcaktimin e kriterevetëdokumentacionitdhetëprocedurëssëShërbimittëKujdestarisë”.
Tënjohdhetëzbatojedispozitatligjore VKM nr.752, datë 8.9.2010 “përmiratimin e standardevetëshërbimittëkujdestarisëpërfëmijëtnënevojë”

 

Tënjohdhetëzbatojedispozitatligjore VKM nr.231, datë 20.3.2013 “Përstandardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për fëmijët në nevojë, në qëndrat publike dhe jo-publike”.
Të njoh dhe të zbatoje standartet e shërbimeve Protokollit të Punës për Mbrojtjen e Fëmijëve,

 

  Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.
  Politika e mbrojtjes së fëmijëve në iknstitucionet e përkujdesit shoqëror.
  Deklarata e vizitorit në institucionet e përkujdesit për fëmijë.
Teknikat e Disiplinimit Pozitiv

Shprehi të këshillimit në grup dhe individual

Njohja me stadet e zhvillimit të fëmijëve

Foster care

 

 

Materiale te dhe njohuri te perftuara nga trajnimet e zhvilluara nga SHSSH.

Rezultati

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale dhe ditore për të moshuarit

Literatura

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKM nr. 821, datë 6.12.2006, “përmiratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat rezidenciale”

 

Tënjohdhetëzbatojedispozitatligjore Udhëzimi Nr. 2005 datë 03.12.2009 “Përzbatimin e standardeve të Shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuarit në qëndrat rezidenciale dhe qendrat ditore”.
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKM Nr 823 datë 06.12.2006 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuarit në qëndrat ditore”
Të njoh dhe të zbatoje standartet e shërbimeve Manual mbi zbatimin e standardet e shërbimeve të për kujdesit shoqëror për të moshuarit
  Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.
 

Etika profesionale  e kujdestarit dhe standartet e sherbimeve sociale per te moshuarit

 

Ndihma e pare shendetesore

 

Masat e parandalimit te infeksioneve te perfituesve

 

 

Materiale dhe njohuri te perftuara nga trajnimet e zhvilluara nga SHSSH.

 

(për më tepër informacion, mund ti referoheni dhe literaturës universitare, si Hyrje ne Pune Sociale, Hyrje ne Psikologji, Sjellje njerezore dhe mjedisi Social 2, Etika në Këshillim)

   

Rezultati

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale dhe ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar

Literatura

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKM nr.822, datë 6.12.2006 “Përmiratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për personat me aftësi të kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe ditore”

 

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Udhëzimi Nr. 1730 datë 27.09.2010 “Përzbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesitshoqëror, përpersonat me aftësi të kufizuar në qëndrat rezidenciale dhe ditore”

 

Të njoh dhe të zbatoje standartet e shërbimeve Manuali për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për personat me aftësi të kufizuar në qëndrat rezidenciale dhe ditore.
  Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.
  Politika e mbrojtjes së fëmijëve në iknstitucionet e përkujdesit shoqëror.
  Deklarata e vizitorit në institucionet e përkujdesit për fëmijë.
Teknikat e Disiplinimit Pozitiv

Trajnim i specialistëve në Qendrat e Zhvillimit për programet specifike të punës

Puna me fëmijët Autike

Dhënia e ndihmës së shpejtë

 

 

Materiale te dhe njohuri te perftuara nga trajnimet e zhvilluara nga SHSSH.

Rezultati

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale për Viktimat e trafikimit/Viktimat e Mundshme të Trafikimit

Literatura

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKM nr 195, date 11.04.2007 “për miratimin e standarteve te shërbimit të përkujdesit shoqëror, në qëndrat rezidenciale për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi”

 

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Udhëzim Nr. 316, datë 10.02.2010

“Përzbatimin e standardevetëshërbimevetëpërkujdesit

shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e

trafikuar ose në rrezik trafikimi”

 

Tënjohdhetëzbatojedispozitatligjore VKM nr 582 datë 27.7.2011 “Përmiratimin e Procedurave standard tëveprimitpëridentifikimindhereferimin e viktimave/viktimavetëmundeshmetëtrafikimit.
Të njoh dhe

Të zbatoje dispozitat ligjore

Strategjinë për luftën kundër trafikimit të qënieve njerëzore dhe planin e veprimit 2014-2017
Të njoh dhe të zbatoje standartet e shërbimeve Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit

shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e

trafikuar ose në rrezik trafikimi

 

  Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.
  Doracak i ofruesve të shërbimeve për mbrojtjen e viktimave të trafikimit. (Aleanca Gjinore per Zhvillim)
  Standardet për shërbimet e Përkujdesit shoqëror për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi ne qendrat rezidenciale. (Tiranë 2008)

Rezultati

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale për Viktimat e Dhunës në familje

Literatura

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Ligji Nr. 9669 datë 18.12.2006 “për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKMnr. 505, datë 13.07.2011 “për standardet të përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale publike dhe jo publike”

 

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Udhëzimi Nr. 13 datë 17.12.2012 “Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për viktimat e dhunës në familje, në qëndrat rezidenciale, publike dhe jopublike”

 

Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore Strategjinë e Barazisë Gjinore dhe Dhunës në familje 2011-2015
Të njoh dhe të zbatoje dispozitat ligjore VKM Nr 334 datë 17.02.2011 “Për mekanizimin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”
  Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.
  Të drejtat e grave në kontekstin e të drejtave të njeriut (Alenca Gjinore per Zhvillim)