Kandidati fitues për këtë pozicion pune është:

 • Kristina Tusha

____________________________________________________

Shërbimi Social Shtetëror në zbatim të V.K.M. Nr.542, datë 27.07.2005 “Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, të ndryshuar, neni 17 “Rekrutimi në punë”, shpall konkurimin për vendë të lirë pune (provizor) zevendësim leje lindje në pozicionin:

Specialist (Punonjës social)

Qëndra Pritëse të Viktimave të Trafikimit

Kandidati që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere:

 • Të jetë shtetas shqiptar,
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar,
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Fakultetin e Shkencave Sociale dega Punë Sociale,
 • Preferohet me eksperiencë pune,
 • Të ketë mesataren e notës mbi 7,
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit,
 • Të jetë i komunikueshëm me përfituesit,
 • Të ketë njohuri kompjuterike,
 • Të mos jetë dënuar për kryerje të ndonjë vepre penale,
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna,

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 14.07.2017, në sektorin e Burimeve Njerëzore pranë Shërbimit Social Shtetëror Tiranë, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim,

- Curriculum Vitae të detajuar,

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave,

- Fotokopje të librezës së punës,

- Fotokopje të kartës së identitetit,

- Dëshmi penaliteti,

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen e tij shëndetësore,

- Çertifikata të kualifikimeve,

- Referenca pune.

Dorëzimi i aplikimeve duhet të bëhet në zarf në sektorin e Burimeve Njerëzore, pranë Shërbimit Social Shtetëror, me mbishkrimin “Aplikim për punësim”. Asnjë dosje nuk do të merret në konsideratë nga komisioni nëse nuk është e plotë.

Pas verifikimit paraprak në datën 19.07.2017 do të shpallet lista e konkurentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri mbi:

1. Legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjendet në faqen zyrtare të Sh.S.Sh-së.

2. Njohuri specifike për pozicionin e vendit të punës.

3. Standartet për Shërbimet e Përkujdesit Shoqëror për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi në Qëndrat Rezidenciale.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lire të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.sherbimisocial.gov.al