Njoftim:

Kandidatët e kualifikuar për këto pozicione janë:

1.Ali Vataksi

2.Biolsi Demaj

3.Dhimitër Mitro

4.Dhionis Visari

5.Endrit Dizdari

6.Marjan Pjetri

 

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 23 shkurt ora 12:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Shërbimi Social Shtetëror në zbatim të V.K.M. Nr.542, datë 27.07.2005 “Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, të ndryshuar, neni 17, “Rekrutimi në punë”, shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist IT në Sektorin e Shërbimeve Shoqërore në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror:

Berat, Korçë, Shkodër, Lezhë, Fier, Vlorë

Kandidati që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere:

  • Të jetë shtetas shqiptar.
  • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë Bachelor në Informatikë, Informatikë/Ekonomike, Shkenca Komjuterike, Inxhinjeri Elektronike .
  • Të ketë eksperiencë pune mbi 1 vit.
  • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit.
  • Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm për zbatimin e detyrave.
  • Të mos jetë dënuar për kryerje të ndonjë vepre penale.
  • Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.
  • Të njohë legjislacionin e SHSSH.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 03.02.2017, në sektorin e Burimeve Njerëzore pranë Shërbimit Social Shtetëror Tiranë, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim,

- Curriculum Vitae të detajuar,

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave,

- Fotokopje të librezës së punës,

- Fotokopje të kartës së identitetit,

- Dëshmi penaliteti,

-Çertifikatë familjare,

- Vërtetim banimi,

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen shëndetësore,

- Çertifikata të kualifikimeve,

- Referenca pune.

Dorëzimi i aplikimeve duhet të bëhet në zarf në sektorin e Burimeve Njerëzore, pranë Shërbimit Social Shtetëror, me mbishkrimin “Aplikim për punësim”. Asnjë dosje nuk do të merret në konsideratë nga komisioni nëse nuk është e plotë.

Pas verifikimit paraprak në datën 10.02.2017, do të shpallet lista e konkurentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjendet në faqen zyrtare të Sh.S.Sh-së, si dhe njohuri specifike për pozicionin e punës të ciat kanë të bëjnë me:

1.Njohuritë mbi sistemet kompjuterike dhe mbi instalimin, konfigurimin dhe riparimin e pajisjeve hardware;
2.Njohuritë mbi sistemet e operimit dhe funksionimin e rrjeteve;
3.Njohuritë mbi operimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve web based;
4.Njohuritë mbi sistemet operative: Microsoft Windows XP/vista,7,8.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lire të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.sherbimisocial.gov.al