Njoftim

Lista e fituesve për pozicionet e lira specialist (edukator) në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të viktimave

të dhunës në Familje të cilat zhvilluan testimin në datën 02.06.2017 :

1. Migena Korro

2. Nazmije Tarja

 

NJOFTIM : Kandidatët e kualifikuar për pozicionin Specialist( Edukator) në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje janë:

 1. Valentina Mzhika
2. Nazmije Tarja
3. Migena Korro
Konkursi zhvillohet ne daten 02.06.2017 dite te premte ora 09.00

 

______________________________

Shërbimi Social Shtetëror në zbatim të V.K.M. Nr.542, datë 27.07.2005 “Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, të ndryshuar, neni 17, “Rekrutimi në punë”, shpall konkurimin për dy vende të lira pune në pozicionet:

 

Specialist (edukator):

Qëndrën Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje.

Kandidati që kërkon të punësohet në këto pozicione pune duhet të plotësojë këto kritere:

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në degën, Mësuesi
 • Të ketë mesataren e notës mbi 7.
 • Preferohet me eksperiencë pune.
 • Të ketë eksperiencë pune me fëmijët.
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit.
 • Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm me përfituesit.
 • Të ketë njohuri kompjuterike.
 • Të mos jetë dënuar për kryerje të ndonjë vepre penale.
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna.

 

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 26.05.2017, në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme pranë Shërbimit Social Shtetëror Tiranë, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim,

- Curriculum Vitae të detajuar,

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave,

- Fotokopje të librezës së punës,

- Fotokopje të kartës së identitetit,

- Dëshmi penaliteti,

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen e tij shëndetësore,

- Çertifikata të kualifikimeve,

- Referenca pune.

 

Dorëzimi i aplikimeve duhet të bëhet në zarf në sektorin e Burimeve Njerëzore, pranë Shërbimit Social Shtetëror, me mbishkrimin “Aplikim për punësim”. Asnjë dosje nuk do të merret në konsideratë nga komisioni nëse nuk është e plotë.

 

Pas verifikimit paraprak në datën 31.05.2017, do të shpallet lista e konkurentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

 

Konkurimi do të bazohet në njohuri mbi:

1. Ligji nr.9669, datë 18.12.2006, “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”,

i ndryshuar.

2. Standardet e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore për Viktimat e Dhunës në Familje në Qëndrat Rezidenciale Publike dhe jo Publike .

3. Ligji nr. 18, datë 23.02.2017, “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”.

 

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.shërbimisocial.gov.al