Njoftim:

Në Qendrën e Zhvillimit Durrës për pozicionin e punës Kujdestar, fituese është Znj. Pranvera Dragoj.

Shërbimi Social Shtetëror në zbatim të V.K.M. Nr.542, datë 27.07.2005 “Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, të ndryshuar, neni 17, “Rekrutimi në punë”, shpall konkurimin për vende të lira pune në pozicionin:

 Kujdestar në:

Qëndrën e Zhvillimit Durrës.

Kandidati që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere:

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm dega infermieri.
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vjet.
 • Të ketë eksperiencë pune me fëmijët.
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit.
 • Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm me përfituesit.
 • Të ketë njohuri kompjuterike.
 • Të mos jetë dënuar për kryerje të ndonjë vepre penale.
 • Të mos jetë dhënë ndaj saj masa disiplinore e largimit nga puna.
 • Të njohë Standardet e Qëndrave të Zhvillimit për personat me aftësi të kufizuar.

 

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 06.08.2016, në sektorin e Burimeve Njerëzore pranë Shërbimit Social Shtetëror Tiranë, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim,

- Curriculum Vitae të detajuar,

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave,

- Fotokopje të librezës së punës,

- Fotokopje të kartës së identitetit,

- Dëshmi penaliteti,

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen e tij shëndetësore,

- Çertifikata të kualifikimeve,

- Referenca pune.

Dorëzimi i aplikimeve duhet të bëhet në zarf në sektorin e Burimeve Njerëzore, pranë Shërbimit Social Shtetëror, me mbishkrimin “Aplikim për punësim”. Asnjë dosje nuk do të merret në konsideratë nga komisioni nëse nuk është e plotë.

Pas verifikimit paraprak në datën 10.08.2016, do të shpallet lista e konkurentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjendet në faqen zyrtare të Sh.S.Sh-së, si dhe njohuri specifike për pozicionin e vendit të punës.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lire të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.sherbimisocial.gov.al