KARTELAT INFORMATIVE TË SHËRBIMEVE TË SHSSH-së

 

1.Kartela informative -Shërbimi për viktimat e trafikimit / viktimat e mundshme të trafikimit (VT/VMT)

2. Kartela informative – Përfitim i statusit të jetimit

3. Kartela informative – Shërbim për fëmijë me probleme sociale në institucionet rezidenciale (shtëpi për fëmijë që ofrojnë shërbime përkujdesi shoqëror, për grupmosha 0-6 vjeç, 6-15 vjeç dhe 16-18 vjeç, Institucione rezidenciale)

4. Kartela informative – Shërbim për personat me aftësi të kufizuar (PAK) në institucionet rezidenciale

5. Kartela informative –  Shërbim për të moshuar në institucionet rezidenciale

6. Kartela informative – Shërbim për përjashtimin nga taksat dhe tatimet të invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik

7. Kartela informative –  Shërbim për viktimat e dhunës në familje

8. Kartela informative – Përfitimi i ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët në nevojë

9. Kartela informative – Përfitimi i pagesës nga personat me aftësi të kufizuar

10. Kartela informative – Përfitimi i pagesës së kujdestarisë në familje për fëmijët pa përkujdesin prindëror

11. Kartela informative – Shërbim për persona me aftësi të kufizuar (PAK) në qendrat ditore

12. Kartela informative – Shërbim për të moshuar në qendrat ditore

13. Kartela informative – Shërbim ditor që përfitojnë fëmijët në qendrat rezidenciale (në institucionet rezidenciale për femijë Durrës, Sarandë dhe Shkodër)

14. Kartela informative – Shërbim i përkohshëm për individët / familjet në situatë emergjente, në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Emergjencës (QKTE)