•  admin
  •  

Ministria e Mirqënies Sociale dhe Rinisë ka për mision, ndërmjet të tjerash, garantimin e të drejtave kushtetuese për mbrojtjen sociale të familjeve dhe individëve. Këtë e bën duke zhviluar politika që synojnë mbrojtjen, promovimin, integrim... më shumë

  •  admin
  •  

07 shkurt 2015, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë organizoi një takim publik me përfaqësues të biznesit, bankave, shoqërisë civile  dhe donatorë të tjerë, për të sensibilizuar, vënë në funksion Rrjetin e Solidaritetit. Qëllimi dh... më shumë

  •  admin
  •  

Në vijim të shqetësimit të ngritur nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, përfaqësues të Shërbimit Social Shtetëror, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në datën 20.03.2015 morën në vlerësim sit... më shumë

  •  admin
  •  

Hyrje Përgjatë gjithë 2014 Shërbimi Social Shtetëror e fokusoi aktivitetin e tij në përmbushjen e tre prioriteteve kryesore: 1. Mbrojtje sociale efektive për familje dhe individë me nevoja të veçanta: Mirëadministrimi i fondeve të ndihmës ek... më shumë