Njoftim

Lista e kandidatëve fitues për pozicionin e lirë, Specialist (Psikolog), kategoria e pagës IV-b, në Shtëpinë e Fëmijëve për Grupmoshën 16-18 vjeç, Shkodër, të cilët zhvilluan intervistën në datë 04.09.2018, të renditur sipas rendit alfabetik, janë:

1. Arjet Pervizi;
2. Blerina Balaj;
3. Estela Pemaj;
4. Ingrit Bilali.

_______________________________________

Njoftim

Lista e aplikantëve të kualifikuar për pozionin e lirë, Specialist (Psikolog), në Shtëpinë e Fëmijëve për grupmoshën 16 – 18 vjeç, Shkodër.

Intevistat do të zhvillohen ditën e martë datë 04.09.2018, pranë Shërbimit Social Shtetëror, Tiranë .

Intervistat fillojnë në orën 12:30.
Aplikantët e kualifikuar:

  1. Blerina Balaj
  2. Estela Pemaj
  3. Ingrid Bilali
  4. Arjet Pervizi

 

__________________________________________________________________

Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për  vendin e lirë të punës në pozicionin:Specialist (Psikolog), kategoria e pagës IV-b në:

Shtëpinë e Fëmijëve për Grupmoshën 16 – 18 vjeç, Shkodër:

Kandidati që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere:

· Të jetë shtetas shqiptar.
· Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
· Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Fakultetin  e Shkencave Sociale, dega Psikologji.
· Të ketë eksperiencë pune në profesion.
· Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit.
· Të jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm për zbatimin e detyrave.
· Të mos jetë dënuar për kryerje të ndonjë vepre penale.
· Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 27.07.2018, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme pranë Shërbimit Social Shtetëror Tiranë, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim,

- Curriculum Vitae të detajuar,

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave,

- Fotokopje të librezës së punës,

- Fotokopje të kartës së identitetit,

- Dëshmi penaliteti,

-Çertifikatë familjare,

- Vërtetim banimi,

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen shëndetësore,

- Certifikata të kualifikimeve,

- Referenca pune.

Dorëzimi i aplikimeve duhet të bëhet në zarf në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, pranë Shërbimit Social Shtetëror, me mbishkrimin Aplikim për punësim”. Asnjë dosje nuk do të merret në konsideratë nga komisioni nëse nuk është e plotë.

Pas verifikimit paraprak në datën 31.07.2018, do të shpallet lista e konkurentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri specifike për pozicionin e punës të cilat kanë të bëjnë me:

1.  Legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjëndet në faqen zyrtare të Sh.S.Sh-së.

2. Udhëzimin nr. 582, datë 18.12.2017, “Për Miratimin e Standardeve të Shërbimeve të Përkujdesit  Shoqëror, në Qëndrat Shtëpi Familje për Fëmijët 16 – 18 vjeç” .

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.sherbimisocial.gov.al