REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE PËR VITIN 2017

Nr.

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

1 06.01.2017 (Qytetarja E. B. Kamëz) Kërkesë për djalin që të fitojë pagesë PAK 26.01.2017Nr. Prot. 16/1 I përfunduar 0
2 09.01.2017 (Qytetari V. P. Tiranë) Sqarim për pagesën e invaliditetit 20.01.2017Nr. Prot. 23/1 I përfunduar 0
3 12.01.2017 (RTV Ora News) Informacion për trajtimin e qytetarit, K.M 31.01.2017Nr.Prot. 54/1 I perfunduar 0
4 17.01.2017 (Qytetari H. Z Librazhd) Problemi pagesës së verbërisë 27.01.2017Nr.Prot. 22 Drejtoria Rajonale Elbasan I përfunduar 0
5 17.01.2017 (Qytetarja Sh. R) Kërkesë për datën e KMCAP 31.01.2017Nr. Prot. 83/1 I përfunduar 0
6 19.01.2017 (Qytetarja V. M. Tropojë) Afrimi i datës së KMCAP 16.02.2017Nr. Prot. 118/1 I përfunduar 0
7 19.01.2017 Qytetarja A. L. Korçë) Data e KMCAP 17.02.2017Nr. Prot. 130/1 I përfunduar 0
8 19.1.2017 (Qytetari N.C Tiranë) Kompensimi energjisë elektrike 31,01.2017Nr. Prot. 89/1 I përfunduar 0
9 23.01.2017 (Qytetari E. G) Pagesa e invaliditetit 31.01.2017Nr.Prot. 120/2 Drejtoria Rajonale Tiranë I përfunduar 0
10 26.01.2017 (Report TV) Të dhëna për fëmijët e braktisur 02.02.2017Nr. Prot.198/1 I përfunduar 0
11 27.1.2017 (Qytetari  S.D Durrës) Sqarim për pagesën e invaliditetit 03.02.2017Nr.207/1 Prot I përfunduar 0
12 14. 02. 2017 ( Emisioni STOP) Informacion në lidhje me rastin e qytetarit,  B. D 22.02.2017Nr. Prot. 375/1 I përfunduar 0
13 14.02.2017 Emisioni STOP Për ankesën e qytetarit Z. D. 22.02.2017Nr.prot. 375/1 I përfunduar 0
14 16.02.2017 (Qytetari R.Sh) Problem me KMCAP 27.02.2017Nr.Prot. 388/1 I përfunduar 0
15 07.06.2017 (Znj.Fasmadhi Tiranë) Kërkesë për vlerësim aplikim NE  20.06.2017 prot. 742/1
I përfunduar 0
16  20.06.2017 (Znj. F.D) Kërkesë për informacion dosje PAK  28.06.2017 prot.1204/1  I Përfunduar 0
17 23.06.2017 ( Z.G.A Tiranë) Kërkesë për informacion  28.06.2017 prot.1238/1  I përfunduar 0
18 01.06.2017 (Z. B.P) Kërkesë për informacion dosje PAK 08.06.2017 prot.8/2 I përfunduar 0
19  05.05.2017 (Zj. F.K, Fier) Kërkesë për informacion 15.05.2017 prot.31/1 I përfunduar 0
20 05.06.2017 (Z. D.P Gjirokastër) Kërkesë për vlerësim për në shtëpi të moshuarish në Gjirokastër 15.06.2017 prot.17/1 I Përfunduar 0
21  07.06.2017 (Znj. L.A  Vlorë) Kërkesë për vlerësim për status jetimi 09.06.2017 prot.20/1 I Perfunduar 0
22  25.05.2017 (Z. A.Z Tiranë) Kërkesë për informacion për dosje PAK  09.06.2017 prot.24 I perfunduar 0
23  22.05.2017 (Z. I.M Tiranë) Kërkesë për informacion për dosje PAK  09.06.2017 prot.997/1  I Përfunduar 0
24 29.05.2017 (Znj. L.A  Vlorë) Kërkesë për informacion për dosje PAK 09.06.2017 prot.5/1  I Përfunduar 0
25 03.05.2017 ( Z. B, Pezë) Kthim Përgjigje Prot 802/2  I Përfunduar 0
26 09.02.2017 (NE  Bubullim Lushnjë) Kthim Përgjigje formular vlersimi Prot 37/1  I Përfunduar 0
27 08.02.2017 (Z .E Tiranë) Kërkesë për vlerësim dosje NE 13.02.2017 prot 305/1  I Përfunduar 0
28 18.04.2017 (Znj. K.P Elbasan) Ankesë për vlerësim KMCAP. 05.05.2017 prot 776/1  I Përfunduar 0
29 05.06.2017 znj.G.T Tiranë Kërkesë për informacion 07.06.2017 prot 15/1  I Përfunduar 0
30 23.05.2017 (Znj.M.R, Fier) Kthim pergjigje për dosje PAK 30.05.2017 prot 1010/1  I Përfunduar 0
31 02.05.2017( Z .S.M Tiranë) Kërkesë kërkesë për informacion për status paraplegjiku 16.06.2017 prot 860/1  I Përfunduar 0
32 18.05.2017 (Z .S.S Tiranë) Kërkesë për informacion për NE 12.05.2017 prot924/1  I Përfunduar 0
33 11.05.2017 (Z .V.C ,Tiranë) Kërkesë për informacion për NE  Prot 12.05.2017 prot 941/1  I Përfunduar 0
34 08.05.2017 ( Znj. L.XH, Fier) Kërkesë për informacion për NE 11.05.2017 prot 904/1  I Përfunduar 0
35 05.05.2017 (Znj.L.H Tiranë Kërkesë 11.05.2017 prot.902/1  I Përfunduar 0
36 08.05.2017 (Z.H.K Baldushk Tiranë) Kërkesë për informacion për komisionet e PAK 10.05.2017 prot 901/1  I Përfunduar 0
37 02.05.2017 (Znj. S.K  Tiranë) Kërkesë për informacion dosje PAK 08.05.2017 prot.854/1  I Përfunduar 0
38 20.01.2017 (Znj.  J.F) Kërkesë për praktikë pune 10.02.2017 prot 203/1  I Përfunduar 0
39 15.06.2017 (Znj F.K. Bashkia Fier) Kerkesë për Kujdestari 03.07.2017  I Përfunduar 0
40 19.06.2017 (Z. J. C. Sarandë) Kërkesë për ndryshim grupi të verbërisë 04.07.2017  I Përfunduar 0
41 13.02.2017 (Znj Peme Mezhika, Bashkia Klos, Rrethi Mat) Kërkesë për shoqërues 05.07.2017  I Përfunduar 0
42 23.06.2017 Shoqata Kombetare për integrim dhe zhvillim Tirane Kërkesë për numurin e fëmijëve me Statusin e Jetimit 05.07.2017  I Përfunduar 0
43 17.02.2017 (Zn S. G. Bashkia Berat) Kërkesë për pagesën e PAK 05.07.2017  I Përfunduar 0
44 06.07.2017 (Znj G. B. Bashkia Tiranë) Ankesë për Ndihmën Ekonomike 06.07.2017  I Përfunduar 0
45 10.07.2017 (Z. N. Ç. Marikaj, Vorë) Ankesë për Ndihmën Ekonomike 13.07.2017  I Përfunduar 0
46 10.07.2017 (Z. Sh. M.) Kërkesë për Ndihmë Ekonomike 14.07.2017  I Përfunduar 0
47 02.08.2017 (z. I.T Gramsh) Ankesë për Statusin e te Verbërit 16.08.2017 I Përfunduar 0
48 02.08.2017 (z. I.T Gramsh) Ankesë për Statusin e te Verbërit 16.08.2017 I Përfunduar 0
49 06.09.2017 (Z a. i. Gramsh) Kërkesë për rinovim libreze 27.09.2017 I Përfunduar 0
50 16.08.2017 (Z. Sh Tola Bashkia Tiranë) Ankesë për pagesën e verbërisë 12.10.2017 I Përfunduar 0
51 11.10.2017 (znj H. A. Laprakë) Kërkesë për pension invaliditeti 18.10.2017 I Përfunduar 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë tabelë do të hidhen të dhëna përgjithësuese për kerkesat për informacion publik dhe për përgjigjet.

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

 

 

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.