REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa
1 06.01.2017 (Qytetarja E. B. Kamëz) Kërkesë për djalin që të fitojë pagesë PAK 26.01.2017Nr. Prot. 16/1 I përfunduar 0
2 09.01.2017 (Qytetari V. P. Tiranë) Sqarim për pagesën e invaliditetit 20.01.2017Nr. Prot. 23/1 I përfunduar 0
3 12.01.2017 (RTV Ora News) Informacion për trajtimin e qytetarit, K.M 31.01.2017Nr.Prot. 54/1 I perfunduar 0
4 17.01.2017 (Qytetari H. Z Librazhd) Problemi pagesës së verbërisë 27.01.2017Nr.Prot. 22 Drejtoria Rajonale Elbasan I përfunduar 0
5 17.01.2017 (Qytetarja Sh. R) Kërkesë për datën e KMCAP 31.01.2017Nr. Prot. 83/1 I përfunduar 0
6 19.01.2017 (Qytetarja V. M. Tropojë) Afrimi i datës së KMCAP 16.02.2017Nr. Prot. 118/1 I përfunduar 0
7 19.01.2017 Qytetarja A. L. Korçë) Data e KMCAP 17.02.2017Nr. Prot. 130/1 I përfunduar 0
8 19.1.2017 (Qytetari N.C Tiranë) Kompensimi energjisë elektrike 31,01.2017Nr. Prot. 89/1 I përfunduar 0
9 23.01.2017 (Qytetari E. G) Pagesa e invaliditetit 31.01.2017Nr.Prot. 120/2 Drejtoria Rajonale Tiranë I përfunduar 0
10 26.01.2017 (Report TV) Të dhëna për fëmijët e braktisur 02.02.2017Nr. Prot.198/1 I përfunduar 0
11 27.1.2017 (Qytetari  S.D Durrës) Sqarim për pagesën e invaliditetit 03.02.2017Nr.207/1 Prot I përfunduar 0
12 14. 02. 2017 ( Emisioni STOP) Informacion në lidhje me rastin e qytetarit,  B. D 22.02.2017Nr. Prot. 375/1 I përfunduar 0
13 14.02.2017 Emisioni STOP Për ankesën e qytetarit Z. D. 22.02.2017Nr.prot. 375/1 I përfunduar 0
14 16.02.2017 (Qytetari R.Sh) Problem me KMCAP 27.02.2017Nr.Prot. 388/1 I përfunduar 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë tabelë do të hidhen të dhëna përgjithësuese për kerkesat për informacion publik dhe për përgjigjet.

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

 

 

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.