Shërbimi Social Shtetëror ka për mision zbatimin e politikave, legjislacionit të ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimet shoqërore për:

 •  28 Institucione të Përkujdesit Shoqëror,
 • 12 Drejtori Rajonale,
 •  Administrata Qendrore e Shërbimit Social Shtetëror si dhe
 • 383 njësi të qeverisjes vendore.

Mbulon shpenzimet për financimin e:

 • Familjeve të skemës së Ndihmës Ekonomike.
 • Kompensimit të pagesave të Personave me Aftësi të Kufizuar
 • Shërbimit në institucionet e kujdesit social.
 • Shpenzimeve administrative për Administratën Qendrore
 • Shpenzimeve administrative për Drejtoritë Rajonale.
 • Shpenzimeve për investime

Financohet nga:

 • Kontributet e buxhetit të shtetit.
 • Kontributet e pakta nga donacione e sponsorizime.

ALOKIMI I FONDEVE BUXHETORE

Institucionet për të cilat alokohen fondet:

 • Institucionet e përkujdesit
 • Drejtoritë Rajonale
 • Administrata e Shërbimit Social Shtetëror
 • Njësitë administative për Ndihmë Ekonomike dhe PAK

TREGUESIT PËR DETAJIMIN E FONDEVE

Institucionet e përkujdesit

 

 • Numri i klientëve të vendosur ne institucionet rezidenciale;
 • Numri i klientëve të vendosur në institucione ditore;
 • Numri i klientëve që përfitojnë kuotë vjetjake;
 • Ditët e qendrimit në institucion për rezidencialët 365 ditë dhe ditorët 269 ditë.
 • Masa e kuotës ushqimore dhe vetjake.

Drejtoritë Rajonale

 

 • Numri i kontrolleve për të gjitha njësitë vendore,
 • Numri i kontrolleve dy herë, për njësitë më problematike,
 • Përdorimin e drejtë të fondeve të akorduara në cash,
 • Shpenzime për udhëtime dhe dieta,
 • Shërbime të tjera si energji elektrike, shërbime postare e telefonike

Administrata e Shërbimit Social Shtetëror

 

 • Numri i kontrolleve për 12 Drejtoritë Rajonale, 28 Institucionet e Përkujdesit si dhe disa nga njësitë vendore,
 • Numri i kontrolleve dy herë, për njësitë më problematike
 • Shpenzime për udhëtime e dieta brenda dhe jashtë vendit
 • Shërbime të tjera si energji elektrike, shërbime postare e telefonike
 • Karburant, roje, kancelari etj.

Për Ndihmë Ekonomike

 

 • Vlerësimin social-ekonomik të  gjendjes së familjes apo anëtarëve të saj;
 • Struktura e familjeve dhe grupet përfituese sipas treguesve të njësive të pushtetit vendor;
 • Masa plotë e përfitimit të ndihmës ekonomike sipas strukturës për çdo familje përfituese dhe për çdo grup përfituesish;
 • Masa e ndihmës ekonomike mujore të pjesshme, duke zbritur vlerësimin e të ardhurave.
 • Fondet faktike të shpenzuara për çdo dy-mujor paraardhës, i cili ka shërbyer për planifikimin e dy-mujorit pasardhës.

Për PAK

 

 • Personat e paaftë të lindur ose të bërë gjatë jetës,
 • Personat e verbër,
 • Paraetetraplegjikët,
 • Invalidët e punës,
 • Shkallëzimin në % të kategorive përfituese,
 • Kompensimet e energjisë dhe telefonisë fikse për kategoritë e të verbërve dhe paraetetraplegjikeve,
 • Masa e përfitimit për çdo kategori si dhe numri i personave me aftësi të kufizuar sipas të dhënave të ardhura nga njësitë vendore,
 • Fondet faktike të shpenzuara për çdo dy-mujor paraardhës, të cilët kanë shërbyer për planifikimin e dy-mujorit pasardhës.

 

Mund të shkarkoni materialet e mëposhtëm:

RAPORTIM PËR VITIN 2014

Plan Buxheti i vitit 2014

Raport Monitorimi 2014

Realizimi i prokurimeve në vitin 2014

RAPORTIM PËR VITIN 2015

Plan Buxheti i vitit 2015

Regjistri i parashikimit të prokurimeve i vitit 2015

Realizim i prokurimeve Janar-Dhjetor 2015

Raport Monitorimi Janar-Dhjetor 2015

STATISTIKA PËR NE DHE PAK 2015 – 2016

Përfituesit e NE Janar-Shkurt 2015

Përfituesit e NE Mars-Prill 2015

Përfituesit e NE Maj-Gusht 2015

Përfituesit e NE Shtator-Dhjetor 2015

Përfituesit e NE Janar-Prill 2016

Perfituesit e NE Maj-gusht 2016

Përfituesit e PAK Janar-Shkurt 2015

Përfituesit e PAK Mars-Prill 2015

Përfituesit e PAK Maj-Gusht 2015

Përfituesit e PAK Shtator-Dhjetor 2015

Përfituesit e PAK Janar-Prill 2016

Përfituesit e PAK maj-gusht 2016

Përfituesit e PAK Shtator-Tetor 2016

INFORMACIONE TË PRANIMIT NË IPSH

Pranime në IPSH gjatë 2014

Pranime në IPSH Janar- Mars 2015

Pranime në IPSH Prill-Qershor 2015

Pranime ne IPSH Korrik 2015- Tetor 2016

RAPORTE TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË PAGESËS SË NE DHE PAK

Raporte përfundimtare të kontrollit 2016

Raporti 5 mujor i Drejtorisë së Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK

RAPORTI VJETOR DHE PLANI STRATEGJIK I AUDITIT TE SHSSH

Raporti vjetor i auditit 2014

Raporti vjetor i auditit 2015

Plani strategjik dhe vjetor 2015-2019

Raport janar- qershor, Viti 2016

RAPORTE VJETORE TË  SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

Raporti vjetor 2014 i SHSSH-së

Raporti vjetor 2015 i SHSSH-së

RAPORTE MONITORIMI TË  INSTITUCIONEVE TË VARËSISË

Monitorim i Qendrës për Trajtimin e Viktimave të Dhunës në Familje

Monitorim i Shtëpisë së fëmijës 6-18 vjeç “Zyber Hallulli” – Tiranë

Monitorim në  Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit 

Monitorim te Shtëpia e të Moshuarve, Tiranë

Monitorim në Shtëpinë e Fëmijës 6-18 vjeç, Shkodër

Monitorim në Qendrën  Kombëtare Tranzitore të Emergjencave – Tufinë 

Monitorim në Qendrën Polivalente për të Moshuar – Kamëz 

INFORMACION PËR TIPET E DOKUMENTAVE QË ARKIVOHEN NE SHSSH

Informacion përmbledhës

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.