Mund të shkarkoni materialet e mëposhtëm:

RAPORTIM PËR BUXHETIN

Plan Buxheti i vitit 2014

Raport Monitorimi 2014

Realizimi i prokurimeve në vitin 2014

Plan Buxheti i vitit 2015

Regjistri i parashikimit të prokurimeve i vitit 2015

Realizim i prokurimeve Janar-Dhjetor 2015

Raport Monitorimi Janar-Dhjetor 2015

Regjistri i parashikimit të Prokurimeve i vitit 2016

Regjistrat e realizimit të Prokurimeve Janar- Dhjetor 2016 

Regjistri i Parashikimeve  të Prokurimeve Publike 2017

Detajimi i Fondeve,2017

STATISTIKA PËR NE DHE PAK

Përfituesit e NE Janar-Shkurt 2015

Përfituesit e NE Mars-Prill 2015

Përfituesit e NE Maj-Gusht 2015

Përfituesit e NE Shtator-Dhjetor 2015

Përfituesit e NE Janar-Prill 2016

Perfituesit e NE Maj-gusht 2016

Përfituesit e PAK Janar-Shkurt 2015

Përfituesit e PAK Mars-Prill 2015

Përfituesit e PAK Maj-Gusht 2015

Përfituesit e PAK Shtator-Dhjetor 2015

Përfituesit e PAK Janar-Prill 2016

Përfituesit e PAK maj-gusht 2016

Përfituesit e PAK Shtator-Tetor 2016

Përfituesit e PAK Janar-Shkurt 2017

Celja NE dhe PAK, Janar -Shkurt 2017

Miratimi i Celjes-NE ,Mars-Prill 2017

Miratimi i Celjes-PAK,Mars-Prill 2017

INFORMACIONE TË PRANIMIT NË IPSH

Pranime në IPSH gjatë 2014

Pranime në IPSH Janar- Mars 2015

Pranime në IPSH Prill-Qershor 2015

Pranime ne IPSH Korrik 2015- Tetor 2016

RAPORTE TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË PAGESËS SË NE DHE PAK

Raporte përfundimtare të kontrollit 2016

Raporti 5 mujor i Drejtorisë së Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK

RAPORTI VJETOR DHE PLANI STRATEGJIK I AUDITIT TE SHSSH

Raporti vjetor i auditit 2014

Raporti vjetor i auditit 2015

Plani strategjik dhe vjetor 2015-2019

Raport janar- qershor, Viti 2016

RAPORTE VJETORE TË  SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

Raporti vjetor 2014 i SHSSH-së

Raporti vjetor 2015 i SHSSH-së

Prezantimi i Analizës Vjetore 2016-Shërbimi Social Shtetëror

Objektivat dhe Prioritetet 2017,Shërbimi Social Shtetëror

RAPORTE MONITORIMI TË  INSTITUCIONEVE TË VARËSISË

Monitorim i Qendrës për Trajtimin e Viktimave të Dhunës në Familje

Monitorim i Shtëpisë së fëmijës 6-18 vjeç “Zyber Hallulli” – Tiranë

Monitorim në  Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit 

Monitorim te Shtëpia e të Moshuarve, Tiranë

Monitorim në Shtëpinë e Fëmijës 6-18 vjeç, Shkodër

Monitorim në Qendrën  Kombëtare Tranzitore të Emergjencave – Tufinë 

Monitorim në Qendrën Polivalente për të Moshuar – Kamëz 

INFORMACION PËR TIPET E DOKUMENTAVE QË ARKIVOHEN NE SHSSH

Informacion përmbledhës

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.