Mund të shkarkoni materialet e mëposhtëm:

1-Lista e Aktiviteteve të parashikuara për SHSSH dhe Institucionet në varësi për muajt Qershor në zbatim të VKM Nr.283,datë datë 10.5.2019 ,”PER MARRJEN E MASAVE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË SJELLJES APO PERDORIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE,GJATË PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET VENDORE PËR VITIN 2019”.

2-Urdhër i Brëndshëm i Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH,nr.447/2 datë 24/02/2021 “Për ngritjen e Grupit të Punës Për Monitorimin e sjelljes së Nëpunësve Civile gjatë proçesit zgjedhor.”

3-Rregullore e brendshme e Grupit të Monitorimit në lidhje me mbikqyrjen e sjelljes së nëpunësit civil gjatë periudhës së fushatës elektorale për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë.

4-VKM Nr.283,datë 10.5.2019 ,”PER MARRJEN E MASAVE  DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË SJELLJES APO PERDORIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË  ADMINISTRATËS SHTETËRORE,GJATË PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET VENDORE PËR VITIN 2019”.

5-Rregullore “Për marrjen e masave proçeduriale dhe administrative për parandalimin e përhapjes së Covid-19″.

 

RAPORTIM PËR BUXHETIN

Plan Buxheti i vitit 2014

Raport Monitorimi 2014

Realizimi i prokurimeve në vitin 2014

Plan Buxheti i vitit 2015

Regjistri i parashikimit të prokurimeve i vitit 2015

Realizim i prokurimeve Janar-Dhjetor 2015

Raport Monitorimi Janar-Dhjetor 2015

Regjistri i parashikimit të Prokurimeve i vitit 2016

Regjistrat e realizimit të Prokurimeve Janar- Dhjetor 2016 

Regjistri i Parashikimeve  të Prokurimeve Publike 2017

Detajimi i Fondeve,2017

Realizimi i prokurimeve Janar-Gusht 2018

Realizimi i prokurimeve Janar-Dhjetor 2018

Buxheti çelja Janar- Shkurt 2019 ( IPSH & PAK)

Buxheti çelja NE&PAK Mars-Prill 2019

Buxheti çelja NE&PAK Maj-Qershor 2019

Buxheti çelja NE&PAK Korrik-Gusht 2019

Buxheti çelja NE&PAK Shtator-Tetor 2019

Buxheti çelja NE&PAK Nëntor-Dhjetor 2019

Fondet e shpenzuara NE&PAK 2020

Plan buxheti 2020

Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve 2020

SHSSH dhe institucionet realizimet 2020

Lista e Kontratave 2021

STATISTIKA PËR NE DHE PAK

Përfituesit e NE 2021

Përfituesit e NE 2020

Përfituesit e NE 2019

Përfituesit e NE 2018

Përfituesit e NE 2017

Përfituesit e NE 2016

Përfituesit e NE 2015

Përfituesit e PAK 2021

Përfituesit e PAK 2020

Përfituesit e PAK 2019

Përfituesit e PAK 2018

Përfituesit e PAK 2017

Përfituesit e PAK 2016

Përfituesit e PAK 2015

Çelja e NE & PAK

INFORMACIONE TË PRANIMIT NË IPSH

Pranime në IPSH gjatë 2014

Pranime në IPSH Janar- Mars 2015

Pranime në IPSH Prill-Qershor 2015

Pranime ne IPSH Korrik 2015- Tetor 2016

RAPORTE VJETORE TË  SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

Raporti vjetor 2014 i SHSSH-së

Raporti vjetor 2015 i SHSSH-së

Prezantimi i Analizës Vjetore 2016-Shërbimi Social Shtetëror

Objektivat dhe Prioritetet 2017,Shërbimi Social Shtetëror

Raporti vjetor 2016 i SHSSH-së

Raporti vjetor 2017 i SHSSH-së

Raporti vjetor 2018 i SHSSH-së

Raporti vjetor 2019 i SHSSH-së

Raporti vjetor 2020 i SHSSH-së

PLANE VEPRIMI TË SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

Plani i Veprimit 2018

Plani i Veprimit 2019

Plani i Veprimit 2020

Plani i Veprimit 2021

RAPORTE STUDIMI

Raport Vlerësimi i Nevojës për Shërbime Shoqërore në 12 Qarqe të Shqipërisë

INFORMACION PËR TIPET E DOKUMENTAVE QË ARKIVOHEN NE SHSSH

Administrimi i dokumentacionit dhe informacioneve pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror bëhet në përputhje me Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”

 

 

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.