PROGRAMI I TRANSPARENCËS

I

SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

 

I. HYRJE

Programi i transparencës për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror u përgatit në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI). Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së SHSSH-së në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror (këtej e tutje SHSSH) ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e LDI-së. Në përputhje me kërkesat dhe me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së do të bëhet e mundur përditësimi herë pas here i Programin të Transparencës të SHSSH.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së SHSSH-së në qëndër dhe strukturave të saj në bazë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen tonë zyrtare www.sherbimisocial.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut në  SHSSH, Drejtoritë Rajonale dhe Institucionet e Përkujdesit Shoqëror.  Programi i transparencës është i pasqyruar në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike të informacionit sipas LDI-së si dhe përmes strukturës përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin e emetuar për pasqyrim publik.

Në përmbajtje të programit të transparencës, SHSSH evidenton skemën e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohen dokumentet që janë të aksesueshëm në faqen zyrtare të SHSSH www.sherbimisocial.gov.al. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e SHSSH-së dhe Programi Transparencës është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së SHSSH -së janë:

  1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
  2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: SHSSH-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e saj publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
  3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e SHSSH-së dhe përkatësisht: Ligji nr.9355, date 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; VKM nr.542, datë 27.07.2005 “Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, i ndryshuar.
  4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
  5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
  6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
  7. Informacioni publik i SHSSH që do të jetë disponibël dhe i përdorueshëm pa kërkesë do të jetë:

-  i plotë;

-  i saktë;

-  i përditësuar;

-  i thjeshtë në konsultim;

-  i kuptueshëm;

-  lehtësisht i aksesueshëm;

- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, SHSSH vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.sherbimisocial.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

§  Strukturën organizative të SHSSH-së;

§  Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

§  Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

§  Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të SHSSH, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

§  Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të SHSSH-së dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

§  Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi SHSSH-në, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së SHSSH-së;

§  Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.

§  Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të SHSSH, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

§  Informacion për shërbimet që SHSSH i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

§  Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e SHSSH, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të SHSSH-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor SHSSH për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

§  SHSSH-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

§  Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga SHSSH-ja. Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR  

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të SHSSH-së. Neni 7/1/a/d i LDI-së Struktura  organizative e SHSSH

 

Organika e Drejtorive Rajonale

 

Organika e IPSH-ve

Menjëherë

Në faqen zyrtare  në menunë Rreth nesh/Struktura

Në faqen zyrtare  në menunë Rreth nesh/Drejtoritë Rajonale

Në faqen zyrtare  në menunë Institucione Përkujdesi/Çfarë janë IPSH?
Sektori i burimeve njerëzore.
Akte ndërkombëtare ligje; akte nën ligjore; dokument politikash; dokument tjetër. Neni 7/1/b i LDI-së Ligji dhe Statuti i SHSSH

Ligje për NE&PAK

 

 

Raporte

Menjëherë

Menjëherë

 

 

Pas miratimit nga titullari

Në faqen zyrtare  në menunë Rreth nesh/Historiku

Në faqen zyrtare  në menunë NE&PAK/legjislacioni

Në faqen zyrtare  në menunë Publikime/Raporte

SHSSH dhe të tjerë institucione.
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës. Neni 7/1/c/g i LDI-së Format ankese

 

Format kërkese

Adresa Postare: Rr. Durrësit, Nr. 83, (Përballë gjimnazit ‘Qemal Stafa’), Tiranë

Email: info@sherbimisocial.gov.al

Pas miratimit të Programit të transparencës. Menjëherë në rast ndryshimesh Në faqen zyrtare në menunë Transparenca /Formular kërkese dhe Ankese Drejtoria e Komunikimit dhe IT.Koordinatori për të drejtën e informimit.
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. Neni7/1/ç i LDI-së Shpjeguese   Koordinatori i SHSSHLista e koordinatorëve të Drejtorive Rajonale Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit/koordinatorëve. Në faqen zyrtare në menunë Transparenca/Koordinatori për të drejtën e informimit Koordinatori për të drejtën e informimit të SHSSH dhe të Drejtorive Rajonale.
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. Neni 7/1/d i LDI-së Ligji 152/2013 “Për nëpunësit civil”, i ndryshuar. (Neni 20-26 për kategorinë ekzekutive, neni 27-32 për TND) Ligji Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. (Neni 12,14,11-21, 140,142,151) VKM nr.542, datë 27.07.2005 “Për miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, i ndryshuar. (Neni 13,17) Menjëherë pas botimit në fl /zyrtare.E përhershme Në faqen zyrtare në menunë   Reth nesh/ Struktura Drejtoria e Shërbimeve të BrendshmeSektori i Burimeve njerëzore   Sektori Juridik
Mekanizmat monitorues; raporte  auditi; dokumentet me tregues performance Neni7/1/ Dh i LDI-së Raporte monitorimi dhe auditimi.(KLSH & MF) Menjëherë pas depozitimit në SHSSH ose publikimit në faqen zyrtare të monitoruesve. Në faqen zyrtare në menunë Publikime/Raporte Sektori i Auditit të Brendshëm
Buxheti Neni 7/1/e i LDI-së BuxhetiRaporte Pas miratimit të ligjit të buxhetit.Çdo tre mujor. Në faqen zyrtare në menunë Publikime/Raporte Drejtoria e Financës
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë i LDI-së Rregjistri i prokurimeve Menjëherë pas dërgimit në APP. Në faqen zyrtare në menunë Publikime/Raporte Drejtoria e Financës
Shërbimet e autoritetit për publikun. Neni 7/1/f i LDI-së Ndihma ekonomike

 

 

Pagesa për Aftësinë e Kufizuar

 

Projekti Pilot i NE

 

 

Pyetje & përgjigje

 

 

Përjashtimi doganor

 

 

Çfarë janë IPSH?

 

 

 

Standardet për shërbimet shoqërore

 

 

Procedura e pranimit ne IPSH

 

 

Pyetje & përgjigje

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

 

 

E përhershme, përditësohet kur ndryshon Ligji.

Në faqen zyrtare në menunë Ne&PAK/ Ndihma ekonomike  

 

Ne&PAK/ Pagesa për Aftësinë e Kufizuar 

Ne&PAK/

Projekti Pilot i NE 

 

Ne&PAK/ Pyetje & përgjigje

Ne&PAK/Përjashtimi doganor


Institucione Përkujdesi/

Çfarë janë IPSH?

 

 

Institucione Përkujdesi/ Standardet për shërbimet shoqërore

 

 

Institucione Përkujdesi/ Procedura e pranimit ne IPSH

 

Institucione Përkujdesi/ Pyetje & përgjigje

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe pagesës së PAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

 

 

Drejtoria e Monitorimit të Shërbimeve Sociale

 

 

Drejtoria e Komisionimit/Menaxhimit të Rastit

Mbajtja e dokumentacionit nga SHSSH Neni 7/1/h i LDI-së Dokument Pas miratimit të programit të transparencës Në faqen zyrtare në menunë Publikime/Raporte Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme/ Specialist Arkivi/Protokolli
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014. Neni 7/1/i i LDI-së Tabelë Pas miratimit të programit të transparencës Në faqen zyrtare në menunë Transparenca/Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Me kufizime të identitetit të ankuesit. 

Koordinatori
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k i LDI-së Te dhëna për NE dhe PAK, statistika.

 

Informacione të pranimit në IPSH, statistika

 

Nëpunës civil (vende vakante)

Pas miratimit nga TitullariPas çdo krijimi të vendit vakant. Në faqen zyrtare në menunë  NE&PAK

Në faqen zyrtare në menunë

Institucione Përkujdesi

 

Në menunë Reth nesh/Mundësi punësimi

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe pagesës së PAKDrejtoria e Monitorimit të Shërbimeve SocialeDrejtoria e Komisionimit/Menaxhimit të RastitSektori i Burimeve Njerëzore
Informacione të tjera  të dobishme Neni 7/1/l i LDI-së Ankesa nga PAK/ NE, Statisktika

 

 

Buletini Informativ

 

Buletini Donacioneve

Pas miratimit nga Titullari

 

 

Pas miratimit nga Titullari

 

 

Pas miratimit nga Titullari

Në faqen zyrtare në menunë  NE&PAK

 

 

Në menunë Publikime/Buletini

 

Në menunë Partnerët/Donatorë

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe pagesës së PAK

 

 

Drejtoria e Komunikimit dhe TI

 

Drejtoria e Komunikimit dhe TI

 

 

V. PUBLIKIMI

 

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, SHSSH-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit www.sherbimisocial.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Transparenca/Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI

Në përputhje me ligjin ky program monitorohet nga Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale. Nga SHSSH përgjegjës për monitorimin e këtij Programi është Drejtoria e Komunikimit dhe IT.