Prezenca e OSBE në Shqipëri i jep çmimin për të Drejtat e Njeriut për vitin 2015 Koalicionit të Strehëzave Antitrafikim. Pjesë e këtij Koalicioni dhe pjesë e këtij Çmimi është edhe Strehëza Kombëtare që menaxhohet nga Shërbimi Social Shtetëror.