Shërbimi Social Shtetëror ka për mision zbatimin e politikave, legjislacionin e ndihmës ekonomike, pageses per personat me aftësi te kufizuar dhe shërbimeve shoqërore në të gjithë vendin. Këtë mision e realizon nëpërmjet:

  • Administrimit të Shërbimeve Shoqërore për individët në nivel kombëtar.
  • Programimit dhe detajimit të fondeve te ndihmës ekonomike;
  • Programimit dhe detajimit të fondeve te pagesës për personat me aftësi të kufizuar;
  • Programimit dhe detajimit të fondeve per sherbimet shoqërore;
  • Kontrollit te zbatimit të legjislacionit dhe perdorimit të fondeve buxhetore për ndihmen ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e shoqerore.
  • Administrimit të Regjistrit Elektronik Kombëtar për aplikantët dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, të pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror;
  • Monitorimit të standardeve të shërbimeve sociale në nivel kombëtar.

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.