Shkarkoni===>STATUTI I SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

Shërbimi Social Shtetëror ka për mision zbatimin e politikave, legjislacionin e ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimeve shoqërore në të gjithë vendin për :

 •  28 Institucione të Përkujdesit Shoqëror,
 • 12 Drejtori Rajonale,
 •  Administrata Qendrore e Shërbimit Social Shtetëror si dhe
 • 61 njësi të qeverisjes vendore.

Këtë mision e realizon nëpërmjet:

 • Administrimit të Shërbimeve Shoqërore për individët në nivel kombëtar.
 • Programimit dhe detajimit të fondeve te ndihmës ekonomike;
 • Programimit dhe detajimit të fondeve te pagesës për personat me aftësi të kufizuar;
 • Programimit dhe detajimit të fondeve per sherbimet shoqërore;
 • Kontrollit te zbatimit të legjislacionit dhe perdorimit të fondeve buxhetore për ndihmen ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e shoqerore.
 • Administrimit të Regjistrit Elektronik Kombëtar për aplikantët dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, të pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror;
 • Monitorimit të standardeve të shërbimeve sociale në nivel kombëtar.

Mbulon shpenzimet për financimin e:

 • Familjeve të skemës së Ndihmës Ekonomike.
 • Kompensimit të pagesave të Personave me Aftësi të Kufizuar
 • Shërbimit në institucionet e kujdesit social.
 • Shpenzimeve administrative për Administratën Qendrore
 • Shpenzimeve administrative për Drejtoritë Rajonale.
 • Shpenzimeve për investime

Financohet nga:

 • Kontributet e buxhetit të shtetit.
 • Kontributet e pakta nga donacione e sponsorizime.

ALOKIMI I FONDEVE BUXHETORE

Institucionet për të cilat alokohen fondet:

 • Institucionet e përkujdesit
 • Drejtoritë Rajonale
 • Administrata e Shërbimit Social Shtetëror
 • Njësitë administative për Ndihmë Ekonomike dhe PAK

TREGUESIT PËR DETAJIMIN E FONDEVE

Institucionet e përkujdesit

 

 • Numri i klientëve të vendosur ne institucionet rezidenciale;
 • Numri i klientëve të vendosur në institucione ditore;
 • Numri i klientëve që përfitojnë kuotë vjetjake;
 • Ditët e qendrimit në institucion për rezidencialët 365 ditë dhe ditorët 269 ditë.
 • Masa e kuotës ushqimore dhe vetjake.

Drejtoritë Rajonale

 

 • Numri i kontrolleve për të gjitha njësitë vendore,
 • Numri i kontrolleve dy herë, për njësitë më problematike,
 • Përdorimin e drejtë të fondeve të akorduara në cash,
 • Shpenzime për udhëtime dhe dieta,
 • Shërbime të tjera si energji elektrike, shërbime postare e telefonike

Administrata e Shërbimit Social Shtetëror

 

 • Numri i kontrolleve për 12 Drejtoritë Rajonale, 28 Institucionet e Përkujdesit si dhe disa nga njësitë vendore,
 • Numri i kontrolleve dy herë, për njësitë më problematike
 • Shpenzime për udhëtime e dieta brenda dhe jashtë vendit
 • Shërbime të tjera si energji elektrike, shërbime postare e telefonike
 • Karburant, roje, kancelari etj.

Për Ndihmë Ekonomike

 • Vlerësimin social-ekonomik të  gjendjes së familjes apo anëtarëve të saj;
 • Struktura e familjeve dhe grupet përfituese sipas treguesve të njësive të pushtetit vendor;
 • Masa plotë e përfitimit të ndihmës ekonomike sipas strukturës për çdo familje përfituese dhe për çdo grup përfituesish;
 • Masa e ndihmës ekonomike mujore të pjesshme, duke zbritur vlerësimin e të ardhurave.
 • Fondet faktike të shpenzuara për çdo dy-mujor paraardhës, i cili ka shërbyer për planifikimin e dy-mujorit pasardhës.

Për PAK

 • Personat e paaftë të lindur ose të bërë gjatë jetës,
 • Personat e verbër,
 • Paraetetraplegjikët,
 • Invalidët e punës,
 • Shkallëzimin në % të kategorive përfituese,
 • Kompensimet e energjisë dhe telefonisë fikse për kategoritë e të verbërve dhe paraetetraplegjikeve,
 • Masa e përfitimit për çdo kategori si dhe numri i personave me aftësi të kufizuar sipas të dhënave të ardhura nga njësitë vendore,
 • Fondet faktike të shpenzuara për çdo dy-mujor paraardhës, të cilët kanë shërbyer për planifikimin e dy-mujorit pasardhës.

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.