1. Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”,
 2. Ligji Nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”
 3. Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 4. Ligji Nr.40/2016 “Për urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”.
 5. Ligji Nr.9355,datë 10.03.2005,Ndryshuar me ligjin nr. 9602 datë 28.07.2006,ligjin nr. 10252 datë 11.03.2010,ligjin nr.25/2013,ligjin nr. 47/2014,ligjin nr. 44/2016  “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”

       Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e ndihmës ekonomike

 1. Vendim nr. 375, datë 11.6.2014 për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 904, datë 12.12.2012, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike në zonat pilot”
 2. Udhëzim Nr. 3, datë 17.02.2017 mbi zbatimin e Vendimit Nr.955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e kritereve,të procedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndihmës Ekonomike”
 3. Udhëzim Nr. 4, datë 17.02.2017 “Për Përllogaritjen e Përfitimit të Ndihmës Ekonomike”
 4. Udhëzim nr. 5,datë 17.02.2017 ” Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind “
 5. Udhëzim nr. 8, datë 23.6.2014 mbi përllogaritjen e përfitimit të ndihmës ekonomike, në zonat pilot
 6. Udhëzim nr. 9, datë 23.6.2014 mbi zbatimin e vkm nr. 904, datë 12.12.2012, “për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike, në zonat pilot”
 7. Vendim nr. 197, datë 9.3.2016 ,për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 904, datë 12.12.2012, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike në zonat pilot”, të ndryshuar
 8. Vendim Nr.758,datë 16.09.2015 “Për ngarkimin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për kryerjen e procedurave të prokurimit për pajisjen me dekodera të familjeve në nevojë,përfituese nga skema e ndihmës ekonomike,dhe për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2015,miratuar për këtë ministri”
 9. Vendim Nr. 955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së  përfitimit të Ndihmës Ekonomike “
 10. Vendim Nr. 956, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe detajeve të formulës  së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e Ndihmës Ekonomike”

Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e pagesave të personave me aftësi të kufizuar

 1. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.618, datë 07.09.2006, “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar..
 2. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”, i ndryshuar.
 3. Udhëzim i Ministrit Nr.2365, datë 26.11.2008 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”
 4. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.31 datë 20.01.2001, “Për përfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
 5. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 6. Udhëzim i Ministrit Nr. 1406, datë 30.07.2008 “Për përcaktimin e proceduarve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e përfitimit, në zbatim të Vendimit Nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 7. Udhëzim nr.17, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.618,datë 07.09.2006, të këshillit të ministrave për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”,të ndryshuar.
 8. Udhëzim nr.19, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.31, datë 20.01.2001, të këshillit të ministrave, “Për përfitmin nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar”
 9. Udhëzim nr.18, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.277, datë 18.06.1997, të këshillit të ministrave, “Për përfitmet nga statusi i të verbërit”, të ndryshuar”
 10. Vendim Nr.431,datë 08.06.2016 “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit,procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”.
 11. Udhëzim Nr.22, datë 7.10.2016 “Mbi përcaktimin e masës për përfitimin e pagesës së Aftësisë së Kufizuar e të ndihmësit personal”.
 12. Udhëzim Nr.21,datë 07.10.2016 “Për miratimin e kritereve për vlerësimin bio-psikosocial të aftësisë së kufizuar tek të rriturit dhe fëmijët në zonat pilot”.

Tabela e indeksimit të pagesave për aftësin e kufizuar dhe invalidët e punës

Aktet nënligjore të tjera:

Vlerësimi Bio-Psiko-Social i Aftësisë së Kufizuar tek Fëmijët

Vlerësimi Bio-Psiko-Social i Aftësisë së Kufizuar tek të Rriturit

 

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.