Njoftim:

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin Kujdestar në Shtëpinë e të Moshuarve Shkodër, është/janë:

1.      Antonela Simoni.

Intervista e strukturar me gojë do të zhvillohet më datë 20.09.2018, ora 11:00, në ambjentet e Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH).

“Rr.Durrësit,nr.83, Tiranë”,www.sherbimisocial.gov.al

_____________________________________________

Shërbimi Social Shtetëror, shpall konkurimin për vendin e lirë të punës në pozicionin:

Kujdestar në:

Shtëpinë e të Moshuarve Shkodër

Kandidati që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere:

 • Të jetë shtetas shqiptar,
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar,
 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm, dega Infermieri,
 • Të ketë eksperiencë pune,
 • Te jetë i përkushtuar dhe i komunikueshëm me përfituesit,
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit,
 • Të ketë njohuri kompjuterike,
 • Të mos jetë dënuar për kryerje të ndonjë vepre penale,
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij /saj masa disiplinore e largimit nga puna,

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 14.09.2018, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme pranë Shërbimit Social Shtetëror Tiranë, këto dokumente:

- Kërkesën për aplikim.

- Curriculum Vitae të detajuar.

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave.

- Fotokopje të librezës së punës.

- Fotokopje të kartës së identitetit.

- Dëshmi penaliteti.

- Raport mjekësor që vërteton gjendjen e tij shëndetësore.

- Çertifikata të kualifikimeve.

- Referenca pune.

Dorëzimi i aplikimeve duhet të bëhet në zarf në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, pranë Shërbimit Social Shtetëror, me mbishkrimin Aplikim për punësim. Asnjë dosje nuk do të merret në konsideratë nga komisioni nëse nuk është e plotë.

Pas verifikimit paraprak në datën 19.09.2018 do të shpallet lista e konkurentëve që do të vazhdojnë më tej konkurimin, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi:

 1. Legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror që gjendet në faqen zyrtare të Sh.S.Sh-së, si dhe njohuri specifike për pozicionin e vendit të punës.
 2. Njohuri Mbi VKM 821, datë 06.12.2006, “Për standartet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuarit, në qëndrat rezidenciale”.

Të gjitha njoftimet për shpalljen e vendit të lirë të punës, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datën kur do zhvillohet testimi, mund t’i gjeni në adresën  www.sherbimisocial.gov.al.