1. Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”,
 2. Ligji Nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”
 3. Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 4. Ligji Nr.57/2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”
 5. Ligji nr 22/2018 “Për Strehimin Social”
 6. Vendim nr.135 datë 07.03.2018, ‘Për miratimin e Statutit të Shërbimit Social Shtetëror”.

       Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e ndihmës ekonomike

Vendime të Këshillit të Ministrave:

 1. Vendim Nr. 18,  datë 12.1.2018 “Për subvencionimin e lidhjes së kontratave dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë”
 2. Vendim Nr.597, datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të Ndihmës Ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për Ndihmën Ekonomike”
 3. Vendim Nr. 956, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe detajeve të formulës  së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e Ndihmës Ekonomike”
 4. Vendim nr. 566, datë 29.9.2018 për procedurat e kryerjes së kontrollit të veprimtarisë e të zbatimit të legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar në strukturat e varësisë së shërbimit social shtetëror dhe pranë njësive të vetëqeverisjes vendore
 5. Vendim Nr. 882, datë 24.12.2019 Për mekanizmin e bashkërendimit ndërinstitucional të punës për referimin për punësim të individëve dhe anëtarëve në moshë aktive pune të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike
 6. Vendim nr. 866, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të mbrojtjes sociale, 2020–2023, dhe të planit të veprimit në zbatim të saj”Vendim nr.305, datë 16.4.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19″
 7. Vendim nr.254, datë 27.3.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit  dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e Covid-19″
 8. Vendim nr.305, datë 16.4.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”
 9. Vendim nr. 13, datë 22.4.2020” Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305, datë 16.4.2020, të këshillit të ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”
 10. Vendim nr. 423, datë 28.5.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.305,datë 16.4.2020, të këshillit të ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”

Udhëzime të Ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 1. Udhëzim nr.47, dt.11.01.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2365, datë 26.11.2008, “Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”
 2. Udhëzim Nr. 3, datë 17.02.2017 mbi zbatimin e Vendimit Nr.955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e kritereve,të procedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndihmës Ekonomike”
 3. Udhëzim Nr. 4, datë 17.02.2017 “Për Përllogaritjen e Përfitimit të Ndihmës Ekonomike”
 4. Udhëzim nr. 5,datë 17.02.2017 ” Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind.”
 5. Udhëzim Nr.8,datë 08.05.2017 ,Për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr.3,datë 17.02.2017 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Minstrave “Për përcaktimin e Kritereve, të Procedurave, Dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndihmës Ekonomike”.
 6. Udhëzim Nr.714, datë 11.10.2018 për “Metodologjinë e Kontrollit të Pagesës së Ndihmës Ekonomike.
 7. Udhëzim Nr.715, datë 11.10.2018 për “Mekanizmat e Standartizuar të Raportimit për Monitorimin e Abuzimeve dhe Korrupsionin në Skemën e Ndihmës Ekonomike.”
 8. Udhëzim nr.870, datë 24.12.2018 për “Përcaktimin e Veprimeve dhe Proçedurës që Kryejnë Nëpunësit e Zyrave Të Gjendjes Civile dhe Personi i Autorizuar Pranë Institucionit të Shërbimit Spitalor Për Përfitimin e Masës së Ndihmës së Menjëhershme Financiare për Nënat me Foshnja të Porsalindura”
 9. Udhëzim nr.117 datë 25.02.2020 “Për Miratimin e Programit të Rimëkëmbjes Shëndetësore dhe Sociale”
 10. Urdhër nr.213/1, datë 01.09.2020 “Për marrjen e masave të veçanta nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 për aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës ekonomike.”
 11. Urdhër nr.178 datë 21.09.2020 ” Mbi zbatimin e Vendimit nr.597 datë 04.09.2019, të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të Ndihmës Ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”

Urdhër i Ministrit për Çështjet Sociale nr.52 dt.11.01.2018 për ekzaminimet dhe organizimin e komisioneve mjekësore rajonale të caktimit të aftësisë për punë.


Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e pagesave të personave me aftësi të kufizuar

Vendime të Këshillit të Ministrave

 1. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”, i ndryshuar.
 2. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.31 datë 20.01.2001, “Për përfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
 3. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.618, datë 07.09.2006, “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar..
 4. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 5. Vendim Nr.431,datë 08.06.2016 “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit,procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”.
 6. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 722, datë 11.11.2019 ” Për përcaktimin e masës, të kritereve, proçedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimine aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”
 7. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 182, datë 26.02.2020 ” Për përcaktimin e masës, të kritereve, proçedurave e dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e pagesës së personave me Aftësi të Kufizuara, si dhe të ndihmësit personal.
 8. Vendim nr.675, datë 02.09.2020 “ “Për një ndryshim në vendimin nr. 277, datë 18.6.1997, të këshillit të ministrave, “për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”

Udhëzime të Ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 1. Udhëzim i Ministrit Nr.2365, datë 26.11.2008 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”
 2. Udhëzim i Ministrit Nr. 1406, datë 30.07.2008 “Për përcaktimin e proceduarve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e përfitimit, në zbatim të Vendimit Nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 3. Udhëzim nr.17, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.618,datë 07.09.2006, të këshillit të ministrave për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”,të ndryshuar.
 4. Udhëzim nr.19, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.31, datë 20.01.2001, të këshillit të ministrave, “Për përfitmin nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar”
 5. Udhëzim nr.18, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.277, datë 18.06.1997, të këshillit të ministrave, “Për përfitmet nga statusi i të verbërit”, të ndryshuar”
 6. Udhëzim Nr.22, datë 7.10.2016 “Mbi përcaktimin e masës për përfitimin e pagesës së Aftësisë së Kufizuar e të ndihmësit personal”.
 7. Udhëzim Nr.21,datë 07.10.2016 “Për miratimin e kritereve për vlerësimin bio-psikosocial të aftësisë së kufizuar tek të rriturit dhe fëmijët në zonat pilot”.
 8. Urdhër Nr.Nr. 47/1, datë 11.1.2018 ” Për miratimin e rregullores “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e Komisionimit Mjekësor të Caktimit të Aftësis Punë, për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuar dhe Komisionit Mjekësor të Përcaktimit të Verbërisë”
 9. Urdhër nr.52, datë 11/01/2018 “Për Ekzaminimet dhe Organizimin e Komisioneve Mjekësore Rajonale të Caktimit të Aftësisë Për Punë”
 10. Udhëzim nr. 667, datë 01.10.2019 “Për metodologjinë e kontrollit të vlerësimit bio-psikosocial të aftësisë së kufizuar”
 11. Urdhër nr.266/1, datë 01.09.2020 ” Për marrjen e masave të veçanta nga Komisionet e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar dhe Invalidëve të Punës për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19″
 12. Urdhër nr.515 datë 18.09.2020 ” Për disa ndryshime në udhëzimin nr.2356, datë 26.11.2018 mbi zbatimin e Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.06.1997 ” Për përfitimet nga statusi i të verbërit” i ndryshuar.
 13. Urdhër nr.178/1 datë 21.09.2020 “Mbi zbatimin e vendimit nr.277, datë 18.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit” i ndryshuar.
 14. Urdhër nr.178/2 datë 21.09.2020 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 722, datë 11.11.2019 “Për përcaktimin e masës, të kritereve, procedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e Aftësisë së Kufizuar dhe Ndihmësit Personal dhe të strukturave përgjegjëse e detyrave të tyre” 
 15. Urdhër nr.178/3 datë 21.09.2020 ” Mbi zbatimin e vendimit nr.182, datë 26.02.2020, të Këshillit të Ministrave ” Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e pagesës për personat me Aftësi të Kufizuar, si dhe ndihmësit personal”, të ndryshuar. 
 16. Urdhër nr.178/4 datë 21.09.2020 “Mbi zbatimin e vendimint nr.31 datë 20.01.2001, të Këshillit të Ministrave ” Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar.
 17. Urdhër nr.577, datë 14.10.2020 “Për një ndryshim dhe shtesë në urdhërin nr.266/1, datë 01.09.2020, për marrjen e masave të veçanta nga komisionet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe invalidëve të punës për parandalimin e përhapjes së infeksiontit të shkaktuar nga Covid-19″.

Tabela e indeksimit të pagesave për aftësin e kufizuar dhe invalidët e punës

 

 

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.