Shtator 2020

Capture

Janar 2020         Shkurt 2020        Mars 2020       Prill 2020        Maj 2020        Qershor 2020    Korrik 2020
CaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCapture

Gusht 2020

Buletine 2019

Buletine 2018

Buletine 2017

Buletine 2016

Buletine 2015

Buletine 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.