Dhjetor 2021

Capture

Janar 2021            Shkurt 2021        Mars 2021      Prill 2021         Maj 2021         Qershor 2021       Korrik 2021
Capture Capture CaptureCaptureCaptureCapture CaptureCaptureCapture Capture Capture
Gusht 2021 Shtator 2021 Tetor 2021 Nëntor 2021

Buletine 2020

Buletine 2019

Buletine 2018

Buletine 2017

Buletine 2016

Buletine 2015

Buletine 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.