AKTE NDËRKOMBETARE

1. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar

2. KONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

LIGJE

 1. Ligji Nr.57/2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”
 2. Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”
 3. Ligji Nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”
 4. Ligji Nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e Jetimit”
 5. Ligji nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
 6. Ligj nr.93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”
 7. LIGJ NR.10 329, datë 30.9.2010 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9669, DATË 18.12.2006 “PËR MASAT NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË NDRYSHUAR
 8. LIGJ Nr.10 347, datë 4.11.2010 “PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS
 9. LIGJ Nr. 121/2016 “PËR SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

VENDIM Nr. 135, datë 7.3.2018 PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

I. AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM TË LIGJIT PËR PROGRAMIN  E NDIHMËS EKONOMIKE

Vendime të Këshillit të Ministrave

 1. Vendim Nr. 18,  datë 12.1.2018 “Për subvencionimin e lidhjes së kontratave dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë”
 2. Vendim Nr.597, datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të Ndihmës Ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për Ndihmën Ekonomike”
 3. Vendim Nr. 956, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe detajeve të formulës  së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e Ndihmës Ekonomike”
 4. Vendim Nr.257, datë 05.05.2021 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit të zbatimit të legjislacionit të Asistencës Sociale”
 5. Metodologjia e Kontrolit të NE
 6. Mekanizmat e standardizuar të raportimit për monitorimin e abuzimit dhe korrupsionit në skemën e Ndihmës Ekonomike
 7. Vendim Nr. 882, datë 24.12.2019 Për mekanizmin e bashkërendimit ndërinstitucional të punës për referimin për punësim të individëve dhe anëtarëve në moshë aktive pune të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike
 8. Vendim nr. 866, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të mbrojtjes sociale, 2020–2023, dhe të planit të veprimit në zbatim të saj”Vendim nr.305, datë 16.4.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19″
 9. Vendim nr.254, datë 27.3.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit  dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e Covid-19″
 10. Vendim nr.305, datë 16.4.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”
 11. Vendim nr. 13, datë 22.4.2020” Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305, datë 16.4.2020, të këshillit të ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”
 12. Vendim nr. 423, datë 28.5.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.305,datë 16.4.2020, të këshillit të ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”
 13. Vendim nr.85, datë 10.02.2021, “Për një shtesë në vendimini nr.597, datë 04.09.2019, të Këshillit të Ministrave , “Për percaktimin e procedurave, dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike.”

Udhëzime të Ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale:

 1. Udhëzim nr.47, dt.11.01.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2365, datë 26.11.2008, “Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”
 2. Udhëzim Nr. 3, datë 17.02.2017 mbi zbatimin e Vendimit Nr.955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e kritereve,të procedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndihmës Ekonomike”
 3. Udhëzim Nr. 4, datë 17.02.2017 “Për Përllogaritjen e Përfitimit të Ndihmës Ekonomike”
 4. Udhëzim nr. 5,datë 17.02.2017 ” Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind.”
 5. Udhëzim Nr.8,datë 08.05.2017 ,Për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr.3,datë 17.02.2017 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Minstrave “Për përcaktimin e Kritereve, të Procedurave, Dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndihmës Ekonomike”.
 6. Udhëzim Nr.714, datë 11.10.2018 për “Metodologjinë e Kontrollit të Pagesës së Ndihmës Ekonomike.
 7. Udhëzim Nr.715, datë 11.10.2018 për “Mekanizmat e Standartizuar të Raportimit për Monitorimin e Abuzimeve dhe Korrupsionin në Skemën e Ndihmës Ekonomike.”
 8. Udhëzim nr.870, datë 24.12.2018 për “Përcaktimin e Veprimeve dhe Proçedurës që Kryejnë Nëpunësit e Zyrave Të Gjendjes Civile dhe Personi i Autorizuar Pranë Institucionit të Shërbimit Spitalor Për Përfitimin e Masës së Ndihmës së Menjëhershme Financiare për Nënat me Foshnja të Porsalindura”
 9. Udhëzim nr.117 datë 25.02.2020 “Për Miratimin e Programit të Rimëkëmbjes Shëndetësore dhe Sociale”
 10. Urdhër nr.213/1, datë 01.09.2020 “Për marrjen e masave të veçanta nga njësitë e vetjqeverisjes vendore për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 për aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës ekonomike.”
 11. Urdhër nr.178 datë 21.09.2020 ” Mbi zbatimin e Vendimit nr.597 datë 04.09.2019, të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të Ndihmës Ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”

Urdhër i Ministrit për Çështjet Sociale nr.52 dt.11.01.2018 për ekzaminimet dhe organizimin e komisioneve mjekësore rajonale të caktimit të aftësisë për punë.

II. AKTET NËNLIGJORE NË  ZBATIM TË LIGJIT PËR PROGRAMIN E PAGESAVE TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Vendime të Këshillit të Ministrave

 1. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”, i ndryshuar.
 2. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.31 datë 20.01.2001, “Për përfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
 3. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.618, datë 07.09.2006, “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar..
 4. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 5. Vendim Nr.431,datë 08.06.2016 “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit,procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”.
 6. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 722, datë 11.11.2019 ” Për përcaktimin e masës, të kritereve, proçedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimine aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”
 7. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 182, datë 26.02.2020 ” Për përcaktimin e masës, të kritereve, proçedurave e dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e pagesës së personave me Aftësi të Kufizuara, si dhe të ndihmësit personal.
 8. Vendim nr.707, datë 09.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 182, datë 26.2.2020, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e masës, të kritereve, procedurave e dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e pagesës për personat me aftësi të kufizuara, si dhe të ndihmësit personal”
 9. Vendim nr.675, datë 02.09.2020 “ “Për një ndryshim në vendimin nr. 277, datë 18.6.1997, të këshillit të ministrave, “për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”
 10. Vendim Nr.257, datë 05.05.2021 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit të zbatimit të legjislacionit të Asistencës Sociale”
 11. Metodologjia e Kontrollit të Vlerësimit bio-psiko-social të Aftësisë të Kufizuar.

Udhëzime të Ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 1. Udhëzim i Ministrit Nr.2365, datë 26.11.2008 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”
 2. Udhëzim i Ministrit Nr. 1406, datë 30.07.2008 “Për përcaktimin e proceduarve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e përfitimit, në zbatim të Vendimit Nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
 3. Udhëzim nr.17, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.618,datë 07.09.2006, të këshillit të ministrave për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”,të ndryshuar.
 4. Udhëzim nr.19, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.31, datë 20.01.2001, të këshillit të ministrave, “Për përfitmin nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar”
 5. Udhëzim nr.18, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.277, datë 18.06.1997, të këshillit të ministrave, “Për përfitmet nga statusi i të verbërit”, të ndryshuar”
 6. Udhëzim Nr.22, datë 7.10.2016 “Mbi përcaktimin e masës për përfitimin e pagesës së Aftësisë së Kufizuar e të ndihmësit personal”.
 7. Udhëzim Nr.21,datë 07.10.2016 “Për miratimin e kritereve për vlerësimin bio-psikosocial të aftësisë së kufizuar tek të rriturit dhe fëmijët në zonat pilot”.
 8. Urdhër Nr.Nr. 47/1, datë 11.1.2018 ” Për miratimin e rregullores “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e Komisionimit Mjekësor të Caktimit të Aftësis Punë, për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuar dhe Komisionit Mjekësor të Përcaktimit të Verbërisë”
 9. Urdhër nr.52, datë 11/01/2018 “Për Ekzaminimet dhe Organizimin e Komisioneve Mjekësore Rajonale të Caktimit të Aftësisë Për Punë”
 10. Udhëzim nr. 667, datë 01.10.2019 “Për metodologjinë e kontrollit të vlerësimit bio-psikosocial të aftësisë së kufizuar”
 11. Urdhër nr.266/1, datë 01.09.2020 ” Për marrjen e masave të veçanta nga Komisionet e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar dhe Invalidëve të Punës për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19″
 12. Urdhër nr.515 datë 18.09.2020 ” Për disa ndryshime në udhëzimin nr.2356, datë 26.11.2018 mbi zbatimin e Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.06.1997 ” Për përfitimet nga statusi i të verbërit” i ndryshuar.
 13. Urdhër nr.178/1 datë 21.09.2020 “Mbi zbatimin e vendimit nr.277, datë 18.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit” i ndryshuar.
 14. Urdhër nr.178/2 datë 21.09.2020 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 722, datë 11.11.2019 “Për përcaktimin e masës, të kritereve, procedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e Aftësisë së Kufizuar dhe Ndihmësit Personal dhe të strukturave përgjegjëse e detyrave të tyre” 
 15. Urdhër nr.178/3 datë 21.09.2020 ” Mbi zbatimin e vendimit nr.182, datë 26.02.2020, të Këshillit të Ministrave ” Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e pagesës për personat me Aftësi të Kufizuar, si dhe ndihmësit personal”, të ndryshuar. 
 16. Urdhër nr.178/4 datë 21.09.2020 “Mbi zbatimin e vendimint nr.31 datë 20.01.2001, të Këshillit të Ministrave ” Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar.
 17. Urdhër nr.577, datë 14.10.2020 “Për një ndryshim dhe shtesë në urdhërin nr.266/1, datë 01.09.2020, për marrjen e masave të veçanta nga komisionet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe invalidëve të punës për parandalimin e përhapjes së infeksiontit të shkaktuar nga Covid-19″.

Tabela e indeksimit të pagesave për aftësin e kufizuar dhe invalidët e punës

III. AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM TË LIGJIT PËR PROGRAMIN E SHËRBIMEVE SHOQËRORE