Në Ditën Botërore të Familjës në Drejtoritë Rajonale dhe IPSH në varësi të #SHSSH u organizuan aktivitete të ndryshme social-kulturore me një mesazh të unifikuar: Ne besojmë në një shoqëri ku zgjidhja për fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara është familja e shëndoshë dhe e qëndrueshme
Ashtu si në familjet tona kujdesemi për anëtarët e saj, edhe në Instuticionet e Përkujdesit Social angazhohemi çdo ditë me përkushtim dhe dashuri për t’u shërbyer përfituesve tanë.